English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Zápis 5/2010 z jednání výboru Folklorního sdružení ČR dne 19. listopadu 2010 v Praze

Zápis 5/2010 z jednání výboru Folklorního sdružení ČR dne 19. listopadu 2010 v Praze

8.12.2010

Soubor:
Seznam_1.doc
Formát:
doc
Velikost:
54kB
Soubor:
Seznam_11.doc
Formát:
doc
Velikost:
25kB

Zápis 5/2010
z jednání výboru Folklorního sdružení ČR dne 19. listopadu 2010 v Praze

 

Přítomni členové výboru: Radka Ehrenbergerová,  Vlastimil Fabišik, Ladislav Michálek, Jarmila Mrnuštíková, Jaroslav Novák,  Jiří Pokorný, Zdeněk Pšenica

Omluven: Tatiana Pálenská, Josef Langer,

Přítomni členové kontrolní komise FoS ČR:  Bohumil Chochola, Bohumil Hrubeš

Ostatní: Jaroslav Mikunda

 

 

Program jednání:

1)  Příprava výročního setkání vedoucích souborů a ředitelů folklorních slavností a festivalů                                                                                                - Zdeněk Pšenica

2)   Projednání připomínek ke Kocepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu na léta 2011 – 2015                                                                                        - Zdeněk Pšenica

3)    Informace o zahraničních aktivitách FoS ČR                   - Jarmila Mrnuštíková

4) Informace o činnosti a významných výsledcích jednání předsedy, předsednictva a sekretariátu  v uplynulém období                                     - Zdeněk Pšenica

5)   Informace o přípravě XIII. Národního krojhového plesu FoS ČR – Zdeněk Pšenica

6) Vyhodnocení koncertů Zpěváček – Slávik a Zpíváme pro radost – Zdeněk Pšenica           

 

 

Jednání bylo zahájeno 19.11.2010 v 16,10 hodin a ukončeno ve 22,00 hodin. Jednání řídil Zdeněk Pšenica, předseda sdružení.

 

K bodu 1

Návrh na obsah a zabezpečení výročního setkání vedoucích souborů a ředitelů folklorních festivalů předložil Zdeněk Pšenica.

Dopolední část jednání bude řídit Ladislav Michálek. Po zahájení bude promítnut videospot k 20. výročí. Další část bude patřit vzpomínkám osobností, které byly u zrodu FoS ČR. V diskusi bylo doporučeno vyzvat tyto osobnosti: Jiří Pitter, František Synek, Štefan Zima, Míla Brtník, Jana Šamánková, Eliška Krejčíčková, Bohumil Chochola, Irena Valentová a případně další. Na závěr dopolední části jednání vystoupí Zdeněk Pšenica.

Odpolední jednání bude řídit Jiří Pokorný a jeho hlavním obsahem bude předání ocenění. Na ocenění bylo předloženo na 500 návrhů. Projednalo je předsednictvo dne 28. října a rozdělilo do několika skupin. 117 osob je navrženo na děkovný dopis, z toho 112 bylo již 19.11. odesláno. Dalších 126 osob je navrženo na tištěné poděkování (tabla) ve dnou kategoriích. Významnější ocenění jsou plakety FoS ČR a přijetí u významných představitelů státu. Nejvyšším oceněním bude udělení titulu Osobnost FoS ČR, které obdrží 6 osobností. Ocenění budou předávat Zdeněk Pšenica  a Ladislav Michálek. Na jednání budou přečtena jména starostů, oceněných 30.9. v Senátu. Další ocenění – poděkování spolupracujícím institucím, partnerským organizacím a pracovníkům sekretariátu – předal výbor do kompetence předsedovi.

Zdeněk Pšenica navrhl, aby bylo změněno ocenění Milana Zelinky z původního tabla na děkovný dopis. Důvodem je poškozování dobrého jména organizace na posledním jednání  CIOFF. Výbor jeho návrh schválil většinou hlasů (6 hlasů pro, 1 se zdržel). Uložil předsedovi, aby písemně požádal ředitele NÚLK o vysvětlení absence zástupce FoS ČR ve výboru CIOFF a o vyjádření ke kritice FoS ČR v nepřítomnosti jejího zástupce na jednání. Uložil předsedovi, aby tuto věc s Milanem Zelinkou projednal a požádal jej, aby k dalšímu znevažování a poškozování dobrého jména FoS ČR z jeho strany nedocházelo.

Po večeři bude následovat posezení s muzikou Kanafaska z Velké Bystřice. V neděli se uskuteční prohlídka historického jádra Prahy, ostatní prohlídky se neuskuteční pro nízký počet zájemců.

Publikace k 20. výročí FoS ČR se zpracovává, byla předložena první verze textů, která si však vyžádá ještě výraznější úpravy, Předpokládáme křest publikce na RegionTouru v Brně nebo na Národním projovém plese.

Výbor návrh předsedy schválil.

 

K bodu 2

Návrh koncepce byl zaslán k vyjádření výboru, předsedům regionálních folklorních sdružení, členským souborům a festivalům. Jejich připomínky byly do návrhu zapracovány Kazimírem Jánoškou, Jiřím Pokorným a Zdeňkem Pšenicou a odeslány ve stanoveném termínu (18.11.) ministerstvu kultury. S návrhem připomínek seznámil výbor Zdeněk Pšenica. Výbor připomínky dodatečně schválil.

 

K bodu 3

Informaci přednesla Jarmila Mrnuštíková, je přílohou tohoto zápisu.

 

K bodu 4

Na sekretariátu pokračovala práce na projektech, uzavírání festivalů a příprava nových.  Byla zahájena příprava XIII. Národního krojového plesu FoS ČR, který se uskuteční 5. února 2011 v Top Hotelu Praha. Probíhala jednání se sponzory. Pracovní poměr ukončila ze zdravotních a osobních důvodů Pavla Šimečková, na její místo nastoupila Lenka Šmaková.

Jiří Pokorný doplnil informace o projektech. K 30.10. 2010 byl ukončen projekt ROP Folklorní kaleidoskop jižní Moravy a Vysočiny a 15.11. byla podána závěrečná zpráva a žádost o platbu. Obdrželi jsme požadavek na doplnění informací k již podanému projektu IOP zafolklorem.cz, se kterým byl výbor seznámen na minulém jednání. Bylo vyžádáno zejména vyjádření, že tento projekt nebude generovat příjmy. Na začátku měsíce byly předány 3 projekty na MŠMT (na organizované děti a mládež, na neorganizované děti a mládež a na investice). 12.11. byl podán projekt na podporu majoritních akcí na MMR.

 

K bodu 5

Informaci předložil Zdeněk Pšenica. Byla zahájena příprava plesu, uskutečnily se plánované secvičné. Příkladně plní úkoly tajemník a ředitel plesu. Osvědčilo se jmenování Čestmíra Komárka do funkce programového ředitele.  Doprovodné akce má na starost Ladislav Michálek. Na plese by se mělo uskutečnit neformální jednání IGF, o jednání Asociace krajů ČR zatím není rozhodnuto. Ze sponzorů byl potvrzen příspěvek skupiny ČEZ, jedná se s MMR, Středočeským krajem, Olomouckým krajem a dalšími. Zahájení plesu bude posunuto – začátek v 18,00, oficiální zahájení v 19.00 hod. Zatím ještě nebyla spuštěna propagace, nejsou ještě projednány všechny záštity. Budeme jednat se starosty všech měst a obcí o příspěvcích na dopravu souborů, které by neměly ohrozit příspěvky souborům na činnost.

Imformaci doplnil Jaroslav Mikunda, tajemník plesu, viz příloha.

 

K bodu 6

Oba koncerty odezněly úspěšně. Příprava si vynutily změny v produkci ze zdravotních důvodů. Návštěva koncertů nebyla příliš vysoká, je škoda, že se nezúčastnily členské soubory, které měly vstup zdarma. Snížila se také atraktivnost prostředí, Palác Žofín byl pro návštěvníky zajímavější. Musíme zvážit, jestli je třeba dělat dva koncerty nebo by stačil jeden. Musíme zvážit také celkovou koncepci koncertů. Důležité budou výsldky jednání s partnery ze Slovenska.

Radka Ehrenbergerová pochválila fungování zázemí pod vedením Bedřišky Mikundové.

 

Zapsal: Jiří Pokorný

 

 

Příští jednání výboru FoS ČR se uskuteční ve dnech 18.-19.2. 2011 v Praze.

 

 

 

 

Usnesení výboru Folklorního sdružení České republiky

ze schůze konané dne 19. listopadu  2010 v Praze

 

Výbor Folklorního sdružení České republiky na svém jednání

 

1) přijal

1.1. Informaci o zahraničních aktivitách FoS ČR.

1.2. Informaci o činnosti a významných výsledcích jednání předsedy, předsednictva a sekretariátu v uplynulém období.

1.3. Informaci o přípravách XIII. Národního krojového plesu FoS ČR.

1.4. Vyhodnocení koncertů „Zpěváček – Slávik“ a „Zpíváme pro radost“  2010

 

 

2) schválil

2.1. Záměr přípravy výročního setkání vedoucích členských souborů a festivalů a návrhy na ocenění

2.2. Připomínky FoS ČR ke Koncepci účinnšjěí péče o tzradiční lidovou kulturu na léta 2011 – 2015

2.3. Snížení ocenění Milanu Zelinkovi z důvodů uvedených v zápise.

 

3) ukládá

3.1. Předsedovi FoS ČR písemně požádat ředitele NÚLK Strážnice o vysvětlení absence zástupce FoS ČR ve výboru CIOFF a o vyjádření ke kritice FoS ČR v nepřítomnosti jejího zástupce na jednání.

 

                                                                                    Termín:  30.11. 2010

                                                                                    Odpovídá:       Zdeněk Pšenica

 

3.2.  Předsedovi FoS ČR  projednat s Milanem Zelinkou poškození dobrého jména FoS ČR na jednání CIOFF v Brně a požádat jej, aby k dalšímu znevažování a poškozování dobrého jména FoS ČR z jeho strany nedocházelo.

 

                                                                                    Termín:  30.11. 2010

                                                                                    Odpovídá:       Zdeněk Pšenica

 

 

 

Loading...

Aktuality

Stránkování

12 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >
 
 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop