English version

Výzva na zpracování textů

15.9.2008

Výzva na zpracování textů

Zadavatel: Folklorní sdružení České republiky

Adresa: Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1

541206

Statutární zástupce: Zdeněk Pšenica, předseda sdružení

Projekt: Folklorní kaleidoskop jižní Moravy a Vysočiny CZ.1.11./2.2./00/01.00103

Typ výběrového řízení: veřejná zakázka malého rozsahu

Obsah požadované služby: sběr dat a zpracování textů

Způsob vyhlášení výběrového řízení: oslovení tří dodavatelů

Termín vyhlášení výběrového řízení: 15.9. 2008

Termín ukončení přijímání nabídek: 10.10. 2008

Způsob podání nabídky: Poštou na uvedenou adresu zadavatele.

Další informace a konzultace: Jiří Pokorný, manažer projektu, 234 621 256, 604 674 841,

 

Bližší charakteristika požadovaných služeb:

Folklorní sdružení získalo od Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod podporu projektu „Folklorní kaleidoskop jižní Moravy a Vysočiny“. Produkty tohoto projektu jsou mimo jiné samostatné nabídkové katalogy cestovního ruchu o folklorních aktivitách v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina.

Předmětem zakázky je zpracování marketingové strategie propagace folklorních aktivit v cestovním ruchu, sběr dat, zpracování textů a jejich překlady do anglického jazyka, pořízení nebo nákup fotografií. Orientační záměr je uveden v příloze. Zahájení realizace produktu se předpokládá 1.11. 2008, ukončení 30.10. 2009. Dodavatel poskytne souhlas s dílčími úpravami textů objednatelem.

Dále poskytne souhlas s užitím dodaných fotografií. Dodavatel bude stav realizace zakázky konzultovat s objednatelem v pravidelných měsíčních intervalech. Dodavatel bude respektovat doporučení a připomínky objednatele a jím pověřených osob při zpracování obsahu zakázky. Grafické zpracování a tisk katalogů budou zajištěny objednatelem. Zadavatel oslovuje s nabídkou tři vybrané dodavatele. Současně zveřejňuje výzvu k umožnění účasti ve veřejné soutěži dalším subjektům.

Dodavatel předloží do výběrového řízení vzorky svých projektů obdobného charakteru a uvede seznam dosud publikovaných projektů. Dále uvede popis zkušeností z realizace zakázek obdobného charakteru. Rozhodujícím kritériem výběru dodavatele bude cena předložené nabídky.

Upozorňujeme, že dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

 

Zdeněk Pšenica v.r.
předseda Folklorního sdružení ČR

 

Orientační záměr katalogů:

  1. Úvod, obecná charakteristika kraje a jeho zajímavostí (4 strany vč. fotografií).
  2. Charakteristika etnologických regionů a tradičních zvyků, popisy a fotografie krojů (4 - 6 stran vč. fotografií).
  3. Památky lidové architektury, skanzeny a muzea, která mají rozsáhlejší sbírky z oblasti tradiční lidové kultury (4 strany vč. fotografií).
  4. Tradiční lidová řemesla v kraji, největší jarmarky (4 strany vč. fotografií).
  5. Tradiční gastronomie v kraji, výběr 4 – 6 tradičních receptů včetně fotodokumentace.
  6. Folklorní slavnosti a festivaly – hlavní obsah katalogu – prezentace každé slavnosti a festivalu v rozsahu 1 strany včetně fotografií.
  7. Výběr 10 nejznámějších folklorních souborů, jejich stručná charakteristika a kontakty na další významné soubory v kraji (4 strany včetně fotografií).

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop