English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > no_name > Výzvy > Výzva na pořízení obrazově zvukových záznamů a zpracování DVD

Výzva na pořízení obrazově zvukových záznamů a zpracování DVD

16.3.2009

Výzva na pořízení obrazově zvukových záznamů a zpracování DVD

Zadavatel: Folklorní sdružení České republiky

Adresa: Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1

541206

Statutární zástupce: Zdeněk Pšenica, předseda sdružení

Projekt: Folklorní kaleidoskop jižní Moravy a Vysočiny CZ.1.11./2.2./00/01.00103

Typ výběrového řízení: veřejná zakázka malého rozsahu

Obsah požadovaných služeb: příprava a výroba propagačního DVD, příprava DVD - zvukově obrazové záznamy festivalů

Způsob vyhlášení výběrového řízení: písemné oslovení tří dodavatelů

Termín vyhlášení výběrového řízení: 16.3. 2009

Termín ukončení přijímání nabídek: 6.4.2009

Způsob podání nabídky: Písemně poštou na uvedenou adresu zadavatele. Obálku se zaslanou nabídkou označte zřetelně: NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Další informace a konzultace: Jiří Pokorný, manažer projektu, 234 621 256, 604 674 841,

Bližší charakteristika požadovaných služeb:

Folklorní sdružení získalo od Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod podporu projektu „Folklorní kaleidoskop jižní Moravy a Vysočiny“. Jedním z produktů tohoto projektu jsou dvě samostatná DVD, propagující folklorní festivaly a další jevy tradiční lidové kultury v obou krajích.

Obsahem by měly být dále lidové zvyky a obyčeje, skanzeny a památky lidové architektury, etnografické sbírky muzeí, ukázky lidových krojů, profily několika nejznámějších folklorních souborů, ukázky přípravy pokrmů lidové gastronomie a další. Další specifikace zakázky je uvedena v přílohách. Předběžný termín dodání vyrobeného DVD je 30. 4. 2010.

Dodavatel předloží do výběrového řízení vzorky svých projektů obdobného charakteru na DVD a uvede seznam dosud zpracovaných projektů. Předloží oprávnění – živnostenský list a případné další dokumenty (výpis z Obchodního rejstříku, ne starší než 90 dnů, je-li v něm dodavatel zapsán), které ho opravňují k výrobě a dalšímu šíření zvukově obrazových nosičů. Předloží kopii smlouvy s Ochranným svazem autorským, umožňující vytvářet obrazově zvukové nahrávky podléhající autorským právům s možností jejich dalšího šíření, je-li uzavřena.

Všechna autorská práva budou po vyhotovení díla převedena na zadavatele a zhotovitel spolu s výsledným produktem vytvoří a předá zadavateli kopie natočeného materiálu z důvodu archivace. Dodavatel dále předloží rámcový scénář DVD a podrobný cenový rozpis všech předpokládaných prací na projektu. Předloží také návrh smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Výběrové řízení se řídí ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a Příručky pro žadatele a příjemce ROP NUTS 2 Jihovýchod ze dne 12.12. 2007 číslo verze 1.3. Zadavatel s nabídkou oslovuje tři dodavatele, současně však nabízí účast ve veřejné soutěži dalším zájemcům. Rozhodujícím kritériem výběru dodavatele bude ekonomická výhodnost předložené nabídky (60%), dále budou posuzovány kvalita zpracování záznamů obdobného charakteru (20%), kvalita zpracování rámcového scénáře propagačního DVD (15%)a smlouva s OSA o oprávnění natočit a šířit projekt (5%).

Upozorňujeme, že dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tento závazek dodavatele musí být obsažen v návrhu smlouvy.

S vybraným uchazečem bude uzavřena smlouva o realizaci dodávky. Dodávka bude hrazena postupně po částkách, stanovených ve smlouvě, na základě realizace jednotlivých etap dodávky na základě fakturace. Výše nabídkové ceny může být překročena jen na základě písemného dodatku uzavřené smlouvy.

 

Zdeněk Pšenica v.r.
předseda Folklorního sdružení ČR

 

Příloha výzvy č. 1

Přehled požadovaných obrazově zvukových záznamů folklorních slavností a festivalů

projektu Folklorní kaleidoskop jižní Moravy a Vysočiny

Vybrané festivaly v Jihomoravském kraji: celkem 11 akcí

 • Dětská Strážnice a MFF Strážnice
 • Festival Senioři Petrov
 • Pod Křenovsó májó – Křenovice
 • Podluží v písni a tanci Tvrdonice
 • F – scéna Brno
 • Horňácké slavnosti Velká nad Veličkou
 • MFF Brno
 • Národopisný festival Kyjovska Milotice
 • MFF Štěpy Veselí nad Moravou
 • MFF Svatobořice Mistřín
 • Hudecké dny Břeclav

Vybrané festivaly v kraji Vysočina: celkem 6 akcí

 • Horácký ples Jihlava
 • Vítání jara Telč
 • Národní přehlídka dětských souborů Jihlava
 • Horácko zpívá a tančí Světlá nad Sázavou
 • Jihlavské folklorní léto
 • Bramborobraní Třebíč

Záznamy budou pořízeny vícekamerovým systémem. Sestřih bude obsahovat průřez jednotlivými akce v rozsahu cca 10 minut. Titulky a komentář ozvučení v českém a anglickém jazyce.

V případě, že se některá z uvedených akcí neuskuteční, může být zadavatelem zaměněna za jinou akci podobného charakteru v uvedeném kraji.

Příloha výzvy č. 2

Přehled požadovaných obrazově zvukových záznamů propagačního DVD

projektu Folklorní kaleidoskop jižní Moravy a Vysočiny

Požadovaný obsah propagačního DVD:

 • základní charakteristika kraje, jeho významných středisek a turistických zajímavostí
 • nabídka lidových slavností a mezinárodních folklorních festivalů
 • lidové zvyky a obyčeje – záznam nejméně 3 tradičních lidových zvyků
 • skanzeny a památky lidové architektury – nejméně 3 objekty nebo celky
 • etnografické sbírky muzeí v daném kraji – nejméně 3 muzea
 • ukázky lidových krojů – charakteristika lidových krojů v daných regionech a jejich popis prezentovaný na jednotlivých osobách
 • prezentace lidových řemesel na tradičních jarmarcích a řemeslnických sympóziích – minimálně 3 zpracované celky
 • profily nejznámějších souborů a ukázky jejich vystoupení na folklorních festivalech
 • ukázky přípravy pokrmů lidové gastronomie – nejméně 4 receptury.

Záznamy budou pořízeny vícekamerovým systémem. Titulky a komentář ozvučení v českém a anglickém jazyce. Výběr aktivit a objektů nabídne dodavatel zadavateli, rozhodující pravomoci o jejich zařazení do výběru má zadavatel.

 

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop