English version

Výzva na dodavatele www stránek

26.3.2009

Výzva na dodavatele www stránek

Zadavatel: Folklorní sdružení České republiky

Adresa: Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1

541206

Statutární zástupce: Zdeněk Pšenica, předseda sdružení

Projekt: Folklorní kaleidoskop jižní Moravy a Vysočiny CZ.1.11./2.2./00/01.00103

Typ výběrového řízení: veřejná zakázka malého rozsahu

Obsah požadovaných služeb: příprava www stránek Folklorní kaleidoskop

Způsob vyhlášení výběrového řízení: písemné oslovení jediného dodavatele

Termín vyhlášení výběrového řízení: 26.3. 2009

Termín ukončení přijímání nabídek: 10.4.2009

Způsob podání nabídky: Písemně poštou na uvedenou adresu zadavatele.

Další informace a konzultace: Jiří Pokorný, manažer projektu, 234 621 256, 604 674 841,

 

Bližší charakteristika požadovaných služeb:

 

Folklorní sdružení získalo od Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod podporu projektu „Folklorní kaleidoskop jižní Moravy a Vysočiny“. Jedním z produktů tohoto projektu jsou dvoje samostatné webové stránky, propagující folklorní festivaly a další jevy tradiční lidové kultury v obou krajích.

Obsahem by měly být dále lidové zvyky a obyčeje, skanzeny a památky lidové architektury, etnografické sbírky muzeí, ukázky lidových krojů, profily několika nejznámějších folklorních souborů, ukázky přípravy pokrmů lidové gastronomie a další. Další specifikace zakázky je uvedena v příloze.

Do přípravy a zpracování www stránek budou zahrnuty zejména: registrace domén, zpracování grafického návrhu, konstrukce stránek, umístění vyhledávače, propojení na stávající stránky FoS ČR a stránky dotčených krajů, přizpůsobení stránek pro vkládání krátkých ukázek DVD záznamů a školení pracovníků pro vkládání dat. Předběžný termín zpracování je 31. 10. 2010.

Dodavatel předloží do výběrového řízení vzorky svých projektů obdobného charakteru a uvede seznam dosud zpracovaných projektů. Předloží oprávnění – živnostenský list a případné další dokumenty (výpis z Obchodního rejstříku, ne starší než 90 dnů, je-li v něm dodavatel zapsán), které ho opravňují k výrobě www stránek. Dodavatel dále předloží návrh struktury stránek a podrobný cenový rozpis všech předpokládaných prací na projektu. Předloží také návrh smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Vzhledem ke skutečnosti, že společnost Infonia je dlouhodobým partnerem zadavatele a provozuje jeho webové stránky, využívá FoS ČR možnosti zákona č. 137/2006 Sb. a oslovuje s žádostí o dodání těchto služeb společnost Infonia. Současně zveřejňuje výzvu pro případné další zájemce. Rozhodujícím kritériem pro přijetí nabídky bude cena za nabídnuté služby.

Upozorňujeme, že dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tento závazek dodavatele musí být obsažen v návrhu smlouvy.

Pokud bude nabídka přijata, bude s dodavatelem uzavřena smlouva o realizaci dodávky. Dodávka bude hrazena postupně po částkách, stanovených ve smlouvě, na základě realizace jednotlivých etap dodávky na základě fakturace. Výše nabídkové ceny může být překročena jen na základě písemného dodatku uzavřené smlouvy.

 

 

 

Zdeněk Pšenica v.r.
předseda Folklorního sdružení ČR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop