English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > no_name > Výzvy > VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY - tisk propagačních katalogů, tisk propagačních tiskovin folklorních festivalů

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY - tisk propagačních katalogů, tisk propagačních tiskovin folklorních festivalů

2.9.2009

 

 

 

VÝZVA  K  PŘEDLOŽENÍ   NABÍDKY

 

Zadavatel:      Folklorní sdružení České republiky

                        Senovážné nám. 24, 116 47  Praha 1

                        IČ  541206

                        Statutární zástupce: Zdeněk Pšenica, předseda sdružení

Projekt:          Folklorní kaleidoskop jižní Moravy a Vysočiny

                        CZ.1.11./2.2./00/01.00103

Typ výběrového řízení:

                        veřejná zakázka malého rozsahu

Obsah požadovaných služeb:

                        Tisk propagačních katalogů,

                        tisk propagačních tiskovin folklorních festivalů 

Způsob vyhlášení výběrového řízení:

                        písemné oslovení tří dodavatelů

                        zveřejnění výzvy na webových stránkách sdružení

Termín vyhlášení výběrového řízení:

                        3.9. 2009

Termín ukončení přijímání nabídek:

                        28.9.2009

Způsob podání nabídky:

                        Písemně poštou na uvedenou adresu zadavatele.

                        Obálku se zaslanou nabídkou označte zřetelně:

                        NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ  ŘÍZENÍ

Další informace a konzultace:

                        Jiří Pokorný, manažer projektu, 234 621 256, 604 674 841,

 

Bližší charakteristika požadovaných služeb:

           

            Folklorní sdružení získalo od Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod podporu projektu „Folklorní kaleidoskop jižní Moravy a Vysočiny“. Produkty tohoto projektu jsou mimo jiné dva samostatné katalogy, propagující folklorní festivaly a další jevy tradiční lidové kultury v obou krajích. Obsahem by měly být dále lidové zvyky a obyčeje, skanzeny a památky lidové architektury, etnografické sbírky muzeí, ukázky lidových krojů, profily několika nejznámějších folklorních souborů, ukázky přípravy pokrmů lidové gastronomie a další. Další specifikace zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci. Předběžný termín dodání vytištěných katalogů je 15.12. 2009. Dalším produktem projektu je zpracování a tisk propagačních tiskovin (plakáty, letáky a programové bulletiny) pro 16 folklorních akcí, které jsou v projektu přímo podpořeny a které budou realizovány v roce 2010.

            Dodavatel předloží do výběrového řízení vzorky svých projektů obdobného charakteru a uvede seznam dosud zpracovaných projektů. Předloží oprávnění – živnostenský list a případné další dokumenty (výpis z Obchodního rejstříku, ne starší než 90 dnů, je-li v něm dodavatel zapsán), které ho opravňují k výrobě tiskovin. Předloží cenovou nabídku bez DPH podle přiložené zadávací dokumentace. Předloží také návrh smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Výběrové řízení se řídí ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a Příručky pro žadatele a příjemce ROP NUTS 2 Jihovýchod ze dne 12.12. 2007 číslo verze 1.3. Jediným kritériem výběru dodavatele bude nejnižší nabídková cena.  Hodnotící komisi jmenuje předseda Folklorního sdružení ČR.

Upozorňujeme, že dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tento závazek dodavatele musí být obsažen v návrhu smlouvy. O výsledku výběrového řízení bude uchazeč informován e-mailovou zprávou.

S vybraným uchazečem bude uzavřena smlouva o realizaci dodávky. Před podpisem smlouvy bude dokumentace výběrového řízení odeslána k povinné kontrole Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod. Dodávka bude hrazena postupně po částkách, stanovených ve smlouvě, na základě na základě fakturace a předání tiskovin. Výše nabídkové ceny může být  překročena jen na základě písemného dodatku uzavřené smlouvy.

 

 

 

                                                                                  Zdeněk Pšenica

                                                                   předseda Folklorního sdružení ČR

 

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Tisk propagačních katalogů, tisk propagačních tiskovin folklorních festivalů

 

Zadavatel:      Folklorní sdružení České republiky

                        Senovážné nám. 24, 116 47  Praha 1

                        IČ  541206

                        Statutární zástupce: Zdeněk Pšenica, předseda sdružení

Projekt:          Folklorní kaleidoskop jižní Moravy a Vysočiny

                        CZ.1.11./2.2./00/01.00103

Typ výběrového řízení:

                        veřejná zakázka malého rozsahu

Obsah požadovaných služeb:

                        Tisk propagačních katalogů,

                        tisk propagačních tiskovin folklorních festivalů 

 

Bližší charakteristika, obchodní a platební podmínky požadovaných služeb:

           

            Folklorní sdružení získalo od Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod podporu projektu „Folklorní kaleidoskop jižní Moravy a Vysočiny“. Produkty tohoto projektu jsou mimo jiné dva samostatné katalogy, propagující folklorní festivaly a další jevy tradiční lidové kultury v obou krajích. Obsahem by měly být dále lidové zvyky a obyčeje, skanzeny a památky lidové architektury, etnografické sbírky muzeí, ukázky lidových krojů, profily několika nejznámějších folklorních souborů, ukázky přípravy pokrmů lidové gastronomie a další. Další specifikace zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci. Předběžný termín dodání vytištěných katalogů je 15.12. 2009. Dalším produktem projektu je zpracování a tisk propagačních tiskovin (plakáty, letáky a programové bulletiny) pro 16 folklorních akcí, které jsou v projektu přímo podpořeny a které budou realizovány v roce 2010.

            Dodavatel předloží do výběrového řízení vzorky svých projektů obdobného charakteru a uvede seznam dosud zpracovaných projektů. Předloží oprávnění – živnostenský list a případné další dokumenty (výpis z Obchodního rejstříku, ne starší než 90 dnů, je-li v něm dodavatel zapsán), které ho opravňují k výrobě tiskovin. Předloží cenovou nabídku bez DPH podle přiložené zadávací dokumentace. Předloží také návrh smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Výběrové řízení se řídí ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a Příručky pro žadatele a příjemce ROP NUTS 2 Jihovýchod ze dne 12.12. 2007 číslo verze 1.3. Jediným kritériem výběru dodavatele bude ekonomická výhodnost předložené nabídky, na prvním místě vyhodnocení výběrového řízení se umístí uchazeč, který nabídne nejnižší cenu. 

Upozorňujeme, že dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tento závazek dodavatele musí být obsažen v návrhu smlouvy. O výsledku výběrového řízení bude uchazeč informován e-mailovou zprávou.

Vztahy mezi zadavatelem a dodavatelem se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník). S vybraným uchazečem bude uzavřena smlouva o realizaci dodávky. Před podpisem smlouvy bude dokumentace výběrového řízení včetně jednotlivých nabídek a návrhů smluv odeslána k povinné kontrole Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod. Dodávka bude hrazena postupně po částkách, stanovených ve smlouvě, na základě na základě fakturace a předání tiskovin. Výše nabídkové ceny může být  překročena jen na základě písemného dodatku uzavřené smlouvy.

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Propagační katalogy

Folklorní kaleidoskop jižní Moravy                  120 stran + obálka       10.000 výtisků

Folklorní kaleidoskop Vysočiny                       100 stran + obálka       10.000 výtisků

Úprava katalogů:

Celobarevné, dvojjazyčné (ČJ + AJ) , formát A5, cca 40 % budou tvořit fotografie.

Obálka 4 strany křída lesk 250g 4/4 CMYK, vnitřní strany křída lesk 135 g 4/4 CMYK.

Katalogy budou dodány v elektronické podobě graficky zpracované a připravené pro tisk.

V nabídce uveďte cenu za oba katalogy včetně dodání do sídla Folklorního sdružení ČR.

Cenu uveďte bez DPH.

Propagační tiskoviny folklorních festivalů

Plakát A2        4/0 CMYK, křída lesk 135 g              200 ks

Leták A5         4/4 CMYK, křída lesk 135 g              1800 ks

Programový bulletin A5

                        Obálka 4 strany křída lesk 250 g 4/4 CMYK

                        Vnitřek 16 stran křída lesk 135 g 4/4 CMYK, vazba V 1

                                                                                  500 ks

Propagační tiskoviny festivalů budou dodány v návrzích textů, fotografií a grafických prvků a bude je třeba graficky zpracovat. Návrhy tiskovin budou předloženy zadavateli ke korektuře.

V nabídce uveďte ceny bez DPH za jednotlivé položky a celkovou nabízenou cenu za uvedené tiskoviny pro 16 folklorních festivalů.

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop