English version

Výbor FoS ČR jednal v Praze

14.10.2013

 V  Praze se v sobotu 12. října 2013 sešel ke třetímu letošnímu jednání výbor Folklorního sdružení ČR. Jeho členové mj. posoudili aktuální otázky činnosti sdružení v uplynulém období a přípravu dvou tradičních akcí v závěru roku − výročního setkání vedoucích folklorních souborů, které se uskuteční v sobotu 23. listopadu v Praze, a společného jednání ředitelů folklorních slavností a festivalů a členů Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice v Senátu Parlamentu ČR, které se uskuteční rovněž v Praze a to v úterý 3. prosince.

Velmi podstatná část jednání byla věnována ekonomické situaci Folklorního sdružení ČR, které se po loňském i letošním snížení dotací MŠMT, resp. omezení prostředků od dalších vybraných státních institucí velmi pomalu vzpamatovává z „finančního šoku“. Jak konstatoval 1. místopředseda FoS ČR Ladislav Michálek, který je zodpovědný za hospodaření sdružení, „když k tomu ´připočtem´ celkovou ekonomickou krizi ve společnosti i odstoupení řady sponzorů, mj. Nadace ČEZ a dalších velkých donátorů od původních smluvních závazků s FoS ČR, nemůže nikoho překvapovat, že nezisková organizace našeho ´folkorního typu´ existuje dál jen díky mimořádné obětavosti bezpočtu lidí oddaných lidové kultuře a jejich vůli udržovat lidové tradice a předávat je dalším pokolením. Jsou to především členové folklorních souborů, jejich vedoucí a další organizátoři i sympatizanti, ale ve většině případů – a to je nesmírně důležité – i pracovníci obecních, místních a regionálních samospráv, jimž ´osud´ folkloru, resp. folklorního života jako jednoho ze zdrojů naší národní identity není lhostejný“.

V závěru dopolední částí jednání předseda Zdeněk Pšenica přítomné ujistil, že v nejbližších dnech by mělo sdružení obdržet finanční pomoc, která byla některými sponzory přislíbena již počátkem roku, ale která se značně zpozdila. Členové výboru odsouhlasili, že v případě převisu finančních prostředků v závěrečné dekádě roku budou v rámci finanční podpory členským subjektům sdružení upřednostněny folklorní slavnosti a festivaly.

Odpoledne se uskutečnilo rozšířené jednání výboru FoS ČR s představiteli jednotlivých regionálních folklorních sdružení. Přítomní byli seznámeni s výsledky jednání předsedy, předsednictva a sekretariátu sdružení v uplynulém období s představiteli zákonodárných sborů, centrální státní správy i regionálních a místních samospráv, resp. se zahraničními partnery či představiteli ambasád států, se kterými FoS ČR spolupracuje při rozšiřování vzájemných kulturních styků,

Součástí pracovní agendy byla informace generálního sekretáře zahraničních vztahů Jarmily Mrnuštíková o účasti zahraničních folklorních souborů na letošní festivalové sezóně v ČR a problémech, které jejich pobyt přináší některým festivalům.

 

Šéfredaktor časopis FOLKLOR Kazimír Jánoška podal informaci o finančních problémech při vydávání časopisu. Dosud nedistribuovaná čísla − č. 6. 7, 8, 9 a 10 / 2013 jsou sice připravena, ale do výroby budou zadána, pokud FoS ČR obdrží avizované finanční prostředky od sponzorů. K případné „neaktuálnosti“ opožděně vydaných čísel sdělil, že z toho nemá příliš obavy. V měsíčníku jsou totiž obvykle publikované články, které se neváží – jako třeba v deníku či týdeníku − k aktuálním událostem, které se „rodí“ se dnem a které obvykle s jeho koncem ztrácejí dynamickou sílu prvotního informačního „náboje“, ale mají obvykle relativně nadčasový charakter a jako takové jsou v dlouhodobém časovém horizontu dokumentem doby, kterou žijeme.

Současně připomněl, že do 15. listopadu je zapotřebí zaslat na e-mailovou adresu k.janoska@foscr.cz podklady do tradičního Kalendáře folklorních akcí v České republice v roce 2014. Všechny přítomné požádal o spolupráci, aby tuto informaci předali všem folkloristům v okruhu své působnosti, byť v pondělí 14. října odejde všem souborům a slavnostem a festivalům informace o podrobnostech a tzv. formátu zasílání zpráva o akcích, které budou pořádat v roce 2014. Zdůraznil však, že v tomto ohledu se nechystají žádné novinky, takže všichni budou moci postupovat stejně jako v uplynulém roce.

 Na závěr celodenního zasedání Z. Pšenica popřál členům výrobu FoS ČR i představitelům regionálních sdružení FoS ČR hodně elánu při naplňování tvůrčích, programových i organizačních záměrů v závěru letošního mimořádně složitého roku.

Kontakt:

Folklorní sdružení ČR

Senovážné nám. 24

116 47 Praha 1

Tel.: +420 234 621 252

+420 775 013 129

E-mail: k.janoska@foscr.cz

 

www.folklornisdruzeni.cz

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop