English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ MINISTERSTVA KULTURY NA PODPORU NEPROFESIONÁLNÍCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT V ROCE 2010

VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ MINISTERSTVA KULTURY NA PODPORU NEPROFESIONÁLNÍCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT V ROCE 2010

10.10.2009

Soubor:
PODMÍNKY_-_KONKURZ-_2010.doc
Formát:
doc
Velikost:
209kB
VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ MINISTERSTVA KULTURY NA PODPORU NEPROFESIONÁLNÍCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT V ROCE 2010

          Ministerstvo kultury (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje pro rok 2010 výběrové dotační řízení na projekty v Programu Kulturních aktivit na podporu neprofesionálních uměleckých aktivit, jež specificky rozvíjejí kulturní život regionů, estetickou tvořivost a podporují  občanskou sounáležitost.  

 

Charakter projektů:   

 1. akce celostátního rozsahu (upřednostněny budou přehlídky, festivaly a jiné otevřené  akce, kterým předchází celorepublikový výběr a dále dílny s ucelenou koncepcí, které mají periodický charakter, popřípadě trvají minimálně jeden týden), akce a  přehlídky s prokazatelným a nezastupitelným významem pro českou kulturu s dosahem na území alespoň dvou krajů ve smyslu ústavního zákona                č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků,
  1.      II.      Postupové přehlídky, které jsou výběrem na některou z následujících celostátních přehlídek a soutěží konaných z pověření a za finanční podpory Ministerstva kultury. Dotace může být udělena v max. výši 30.000,- na jednu přehlídku na základě kvantitativních kritérií (počet inscenací, těles, choreografií/artefaktů, počet lektorů a účastníků, délka trvání). Podle těchto kritérií, aktuálně ověřených, budou postupové přehlídky rozděleny do tří kategorií s odstupňovanou výší dotace (do 15.000,-Kč, do 25.000,- Kč a do 30.000,- Kč). Dotace může být použita zejména na lektorné a pronájem, případně na dopravu, cestovné a ubytování.
 • Loutkářská Chrudim - celostátní přehlídka loutkářských souborů, Chrudim
 • Dětská scéna - celostátní přehlídka dětských divadelních, loutkářských, recitačních kolektivů a dětského přednesu, Trutnov
 • Tanec, tanec…- celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých, Jablonec nad Nisou
 • Celostátní přehlídka dětských školních pěveckých sborů, Rychnov nad Kněžnou 
 • Šrámkův Písek/ Divadelní Šumperk - celostátní přehlídka experimentujícího divadla
 • Wolkrův Prostějov – celostátní přehlídka uměleckého přednesu a divadel poezie, Prostějov
 • Divadelní Děčín - celostátní přehlídka činoherního a hudebního divadla, Děčín
 • Popelka Rakovník - přehlídka dospělých hrajících pro děti, Rakovník
 • Český videosalon - celostátní soutěž amatérských  videoprogramů, Ústí nad Orlicí
 • Celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance, Kutná Hora
 • Mladá scéna - celostátní přehlídka  studentského divadla, Ústí nad Orlicí
 • Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů, Opava, Brno 
 • Krakonošův divadelní podzim - přehlídka venkovských souborů, Vysoké nad Jizerou.  

 

 

 

 Projekty mohou být zaměřeny na akce a aktivity podporující:

1.   tradiční českou hudebnost,  

2.   slovesné obory, divadelní tvořivost včetně inspirativních dílen a seminářů, upřednostněny budou akce zaměřené na  200. výročí K. H. Máchy,

3.   neprofesionální tvorbu výtvarnou, fotografickou, zvukovou a videotvorbu,

4.   všechny druhy tanečního umění od folkloru až po scénický a moderní tanec ( budou podpořeny pouze akce otevřené všem zájemcům, kde není podmínkou účast členství v některém z pořádajících občanských sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb.,  o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů),

5.   dětské estetické aktivity s důrazem na přípravu a vzdělávání vedoucích dětských a  mládežnických kolektivů,

6.   kulturní aktivity zaměřené na  realizaci Národního programu přípravy na stárnutí podle  usnesení vlády ČR č. 8/2008,

7.   umělecké aktivity studentů a mladých lidí s důrazem na akce podporující jejich kreativitu,

8.   odbornou ediční  a dokumentační činnost podporující rozvoj jednotlivých uměleckých oborů ( např. odborné oborové publikace a sborníky, oborové časopisy, bulletiny a zpravodaje).

 

Určení výběrového dotačního řízení :

Výběrové dotační řízení  je určeno pro právnické a fyzické osoby, včetně občanských sdružení  registrované do 31. 12. 2008, které zabezpečují konkrétní kulturní činnost v regionu či obci  nejméně jeden rok (činnost lze prokázat např. výroční zprávou,  referencemi odborníků, vyjádřením představitele státní správy či samosprávy, recenzí, výstřižky z tisku či dalšími  příklady dokládajícími  činnost  žadatele).

 

Podmínky výběrového dotačního řízení :

          Do výběrového dotačního řízení budou přijaty  pouze projekty, které splní   tyto podmínky:   

n    projekt musí obsahovat konkrétní a kontrolovatelný záměr v některém z vyhlášených tematických okruhů,

n    projekt musí obsahovat reálný  a  vyrovnaný rozpočet ( celkové neinvestiční náklady = předpokládané příjmy včetně vlastních zdrojů + požadovaná dotace MK),

n    u projektů zaměřených na ediční činnost uvést v rozpočtu - náklady na výrobu ( na tisk, honoráře), rozsah ( formát + počet stran), náklad ( počet výtisků) a předpokládanou prodejní cenu,

n    projekt musí být realizován v roce 2010 na území ČR

n    v případě občanského sdružení předkládá projekt výhradně nejvyšší – ústřední – orgán  občanského sdružení, a to i za regionální články sdružení,

n    jeden žadatel může do výběrového dotačního řízení  předložit  nejvýše dva projekty, jejichž problematika je přesně ohraničena,

n    výběrové dotační řízení  není určeno na podporu prvních ročníků akcí – ustanovení neplatí pro postupové přehlídky ve smyslu bodu II ,

n    žadatel je povinen doložit případnou spoluúčast dalších partnerů ,

n    z dotace nelze hradit  výdaje na mzdy funkcionářů, zabezpečení chodu sekretariátu, pohoštění, dary,  věcné ceny, reklamní předměty, investiční náklady a veškeré provozní náklady, které přímo nesouvisejí s realizací projektu, honoráře účinkujících, cestovné taxi,  zahraniční cesty, materiálně technické vybavení, kostýmy, kroje a jejich součásti,

n    tyto finanční prostředky nejsou určeny na běžnou činnost jednotlivých kolektivů, ani                  na jejich výročí,

n    z dotace nelze hradit náklady spojené s prezentací zahraničních souborů a jednotlivců                na akcích v ČR,

n    z dotace lze hradit pouze jízdné ve výši odpovídající ceně jízdenky za prostředek hromadné dopravy, a to i v případě použití silničního motorového vozidla. Na náklady spojené se zahraničními cestami lze dotaci poskytnout jen v případě, pokud jsou součástí programu MK a nezbytnou podmínkou pro realizaci projektu. Dotace může být použita na úhradu osobních nákladů, včetně odvodů zaměstnavatele, které jsou odměnou za realizaci schváleného projektu,

n    pouze ve výjimečných případech lze podpořit stravování účastníků akce,

n    projekt musí obsahovat požadované povinné přílohy uvedené v žádosti o státní dotaci.

.

 

Povinné přílohy  projektu:

Předepsané povinné přílohy je nutno předložit jako součást projektu spolu se žádostí.

 1. rozpočet projektu vyplněný v obou sloupcích (viz. příloha A),
 2. zdůvodnění jednotlivých položek rozpočtu ( viz. příloha B),
 3. podrobný popis projektu – popis záměru, cíl,  obsah ( viz. příloha C),
 4. informace o předchozí činnosti ( v případě, že předkladatel žádá o dotaci poprvé, uvede podrobnou informaci o svých kulturních projektech, viz bod 3.3. žádosti),
 5. kopie dokladu o právní subjektivitě (kopie platných stanov občanského sdružení registrovaných u  Ministerstva  vnitra podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, výpis z obchodního rejstříku o založení společnosti, živnostenský list, zřizovací listina, u fyzických osob výpis z trestního rejstříku ne starší 3 měsíců),
 6. kopie platné smlouvy o založení bankovního účtu, včetně aktualizace,
 7. kopie dokladu o přidělení IČO,
 1. odborné posudky dvou recenzentů  pouze k projektu zaměřenému na ediční činnost,
 1. čestné prohlášení, že žadatel nemá ke dni podání žádosti splatné závazky vůči státnímu rozpočtu, státnímu fondu, rozpočtu územního samosprávného celku nebo ke zdravotní pojišťovně (viz. příloha D),

 

Nepřijímají se projekty zaslané faxem  a elektronickou poštou.

 

Přihlášení do výběrového dotačního řízení :

            Přihláška do výběrového dotačního řízení  se předkládá na předepsaném formuláři „Žádost o státní dotaci v roce 2010“.

Žádost včetně povinných příloh bod  1 - 3 se předkládá strojopisem ve dvou vyhotoveních.

Ostatní  povinné přílohy bod  4 - 9 se připojí l x.

 

Žádost se předkládá nesvázaná pevnou vazbou, ale jako volné listy sepnuté kancelářskou sponou. 

            Neúplné projekty a projekty bez povinných příloh nebudou do výběrového

                                                 dotačního řízení zařazeny.

 

 Ve vlastním zájmu věnujte pozornost řádnému vyplnění tiskopisu, kterým předejdete případnému vyřazení projektu z výběrového dotačního řízení.   

 

Zájemci mohou formulář získat prostřednictvím internetu ze stránek ministerstva, adresa http://www.mkcr.cz.. nebo vyžádat písemně či telefonicky na Ministerstvu kultury, odbor regionální a národnostní kultury, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1.

Kontaktní osoba: Ivana Vozková,  telefon 257085259, e-mail: ,                 

 

Uzávěrka do výběrového dotačního řízení :     

 Přihlášky do výběrového dotačního  řízení přijímá ministerstvo nejpozději do 30.  listopadu 2009.    Při osobním podání do 30. 11. 2009 do 16.00 hodin do podatelny MK, při podání poštou s razítkem pošty s datem  30. 11. 2009.

                Projekty  přijaté  do výběrového dotačního řízení   posoudí odborné  komise. Výsledky výběrového dotačního řízení  ministerstvo  zveřejní  nejpozději do 30. dubna 2010  na  svých internetových stránkách.     

 

            Poskytnutí dotací ze státního rozpočtu ČR  se řídí obecně závaznými předpisy. Dotace mohou být využity jen na určené účely ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů, usnesení vlády č. 1333/2008 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy a  usnesení vlády  ČR č. 885/2009 o  Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým   organizacím pro rok 2010.

 

       Na dotaci není právní nárok. Výše dotace je závislá na výši státního rozpočtu České republiky. Ministerstvo není povinno zdůvodňovat rozhodnutí o nepřidělení či snížení požadované  dotace s výjimkou žádostí nad  500 tis. Kč.

Ministerstvo si vyhrazuje právo poskytnout na projekt příspěvek maximálně do výše 70 % rozpočtových kalkulovaných neinvestičních nákladů, podle možností rozpočtu a významu projektu.

        Dále si ministerstvo  vyhrazuje právo změny nebo doplnění podmínek tohoto výběrového dotačního řízení  v případě, že dojde k legislativním změnám s následným dopadem na rozpočet ministerstva. V případě snížení rozpočtu ministerstva  v roce 2010 bude adekvátně snížena  dotace na projekt.

             Doporučujeme, aby  se uchazeči o neinvestiční dotaci registroval do systému  Portálu veřejné správy (http://portal.gov.cz) –  v sekci „ Nestátní neziskové organizace“.      

   

Projekty zaslané do výběrového dotačního řízení, včetně příloh, ministerstvo žadatelům nevrací.

 

 

Podmínky dotačního výběrového řízení pro rok 2010 k možnému využití. Případné dotazy na tel: 257085259.

S pozdravem

Ivana Vozková

Ministerstvo kultury

odbor regionální a národnostní kultury

Maltézské náměstí 471/1

118 11 Praha 1 - Malá Strana

tel.: 257085259

 

 

ŽÁDOST O DOTACI A DALŠÍ FORMULÁŘE V PŘÍLOZE

 

Loading...

Aktuality

Stránkování

12 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >
 
 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop