English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Výběrové dotační řízení Ministerstva kultury na podporu neprofesionálních uměleckých aktivit 2009

Výběrové dotační řízení Ministerstva kultury na podporu neprofesionálních uměleckých aktivit 2009

1.10.2008

Soubor:
MK A-PODMÍNKY_KONKURZ_2009.doc
Formát:
doc
Velikost:
188kB

VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ  MINISTERSTVA KULTURY
NA  PODPORU  NEPROFESIONÁLNÍCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT V ROCE 2009

 

Ministerstvo kultury (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje pro rok 2009 výběrové dotační řízení na projekty v Programu Kulturních aktivit na podporu neprofesionálních uměleckých aktivit, jež specificky rozvíjejí kulturní život regionů, estetickou tvořivost a podporují občanskou sounáležitost.

 

Charakter projektů:

I.   akce celostátního rozsahu (upřednostněny budou přehlídky, festivaly a jiné otevřené akce, kterým předchází celorepublikový výběr a dále dílny s ucelenou koncepcí, které mají periodický charakter, popřípadě trvají minimálně jeden týden), akce a přehlídky s prokazatelným a nezastupitelným významem pro českou kulturu s dosahem na území alespoň dvou krajů ve smyslu ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků,

     II.      Postupové přehlídky, které jsou výběrem na některou z následujících celostátních přehlídek a soutěží konaných z pověření a za finanční podpory Ministerstva kultury. Dotace může být udělena v max. výši 30.000,- na jednu přehlídku na základě kvantitativních kritérií (počet inscenací, těles, choreografií/artefaktů, počet lektorů a účastníků, délka trvání). Podle těchto kritérií, aktuálně ověřených, budou postupové přehlídky rozděleny do tří kategorií s odstupňovanou výší dotace (do 15.000,-Kč, do 25.000,- Kč a do 30.000,- Kč). Dotace může být použita zejména na lektorné a pronájem, případně na dopravu, cestovné a ubytování.

 

·        Loutkářská Chrudim - celostátní přehlídka loutkářských souborů

·        Dětská scéna - celostátní přehlídka dětských divadelních, loutkářských, recitačních kolektivů a dětského přednesu, Trutnov

·        Tanec, tanec…- celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých, Jablonec nad Nisou

·        Celostátní přehlídka dětských školních pěveckých sborů, Rychnov nad Kněžnou

·        Šrámkův Písek - celostátní přehlídka experimentujícího divadla

·        Wolkrův Prostějov – celostátní přehlídka uměleckého přednesu a divadel poezie

·        Divadelní Děčín - celostátní přehlídka činoherního a hudebního divadla

·        Popelka Rakovník - přehlídka dospělých hrajících pro děti

·        Český videosalon - celostátní soutěž amatérských  videoprogramů, Ústí nad Orlicí

·        Celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance, Kutná Hora

·        Celostátní přehlídka studentského divadla

·        Celostátní přehlídka dětských folklorních souborů, Jihlava

·        Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů

·        Krakonošův divadelní podzim - přehlídka venkovských souborů, Vysoké nad Jizerou.

 

 

 

 Projekty mohou být zaměřeny na akce a aktivity podporující:

1.   tradiční českou hudebnost, upřednostněny budou akce zaměřené na výročí B. Martinů,

2.   slovesné obory, divadelní tvořivost včetně inspirativních dílen a seminářů,

3.   neprofesionální tvorbu výtvarnou, fotografickou, zvukovou a videotvorbu,

4.   všechny druhy tanečního umění od folkloru až po scénický a moderní tanec ( budou podpořeny pouze akce otevřené všem zájemcům, kde není podmínkou účast členství v některém z pořádajících občanských sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů),

5.   dětské estetické aktivity s důrazem na přípravu a vzdělávání vedoucích dětských a mládežnických kolektivů,

6.   kulturní aktivity zaměřené na realizaci Národního programu přípravy na stárnutí podle  usnesení vlády ČR č. 8/2008,

7.   umělecké aktivity studentů a mladých lidí s důrazem na akce podporující jejich kreativitu,

8.   odbornou ediční a dokumentační činnost podporující rozvoj jednotlivých uměleckých oborů (např. odborné oborové publikace a sborníky, oborové časopisy, bulletiny a zpravodaje).

 

Určení výběrového dotačního řízení :

Výběrové dotační řízení je určeno pro právnické a fyzické osoby, včetně občanských sdružení registrovaných do 31. 12. 2007, které zabezpečují konkrétní kulturní činnost v regionu či obci nejméně jeden rok (činnost lze prokázat např. výroční zprávou, referencemi odborníků, vyjádřením představitele státní správy či samosprávy, recenzí, výstřižky z tisku či dalšími příklady dokládajícími činnost žadatele).

 

Podmínky výběrového dotačního řízení :

Do výběrového dotačního řízení budou přijaty pouze projekty, které splní tyto podmínky:

n    projekt musí obsahovat konkrétní a kontrolovatelný záměr v některém z vyhlášených tematických okruhů,

n    projekt musí obsahovat reálný a vyrovnaný rozpočet (celkové neinvestiční náklady = předpokládané příjmy + požadovaná dotace MK),

n    u projektů zaměřených na ediční činnost uvést v rozpočtu - náklady na výrobu (na tisk, honoráře), rozsah (formát + počet stran), náklad (počet výtisků) a předpokládanou prodejní cenu,

n    projekt musí být realizován v roce 2009 na území ČR, v případě víceletého projektu je nutno předložit celý projekt, včetně výhledu na další léta a samostatně přesně vyčíslit část realizovanou v roce 2009,

n    v případě občanského sdružení předkládá projekt výhradně nejvyšší – ústřední – orgán občanského sdružení, a to i za regionální články sdružení,

n    jeden žadatel může do výběrového dotačního řízení předložit nejvýše dva projekty, jejichž problematika je přesně ohraničena,

n    výběrové dotační řízení  není určeno na podporu prvních ročníků akcí – ustanovení neplatí pro postupové přehlídky ve smyslu bodu II ,

n    žadatel je povinen doložit případnou spoluúčast dalších partnerů,

n    z dotace nelze hradit výdaje na mzdy funkcionářů, zabezpečení chodu sekretariátu, pohoštění, dary, věcné ceny, reklamní předměty, investiční náklady a veškeré provozní náklady, které přímo nesouvisejí s realizací projektu, honoráře účinkujících, cestovné taxi, zahraniční cesty, materiálně technické vybavení, kostýmy, kroje a jejich součásti,

 

n    tyto finanční prostředky nejsou určeny na běžnou činnost jednotlivých kolektivů, ani na jejich výročí,

n    z dotace nelze hradit náklady spojené s prezentací zahraničních souborů a jednotlivců na akcích v ČR,

n    z dotace lze hradit pouze jízdné ve výši odpovídající ceně jízdenky za prostředek hromadné dopravy, a to i v případě použití silničního motorového vozidla. Na náklady spojené se zahraničními cestami lze dotaci poskytnout jen v případě, pokud jsou součástí programu MK a nezbytnou podmínkou pro realizaci projektu. Dotace může být použita na úhradu osobních nákladů, včetně odvodů zaměstnavatele, které jsou odměnou za realizaci schváleného projektu,

n    pouze ve výjimečných případech lze podpořit stravování účastníků akce,

n    projekt musí obsahovat požadované povinné přílohy uvedené v žádosti o státní dotaci.

 

 

Požadované povinné přílohy k projektu:

·        kopie dokladu o právní subjektivitě (kopie platných stanov občanského sdružení registrovaných u Ministerstva vnitra podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, výpis z obchodního rejstříku o založení společnosti, živnostenský list, zřizovací listina, u fyzických osob výpis z trestního rejstříku ne starší 3 měsíců),

·        kopie platné smlouvy o založení bankovního účtu, včetně aktualizace,

·        kopie dokladu o přidělení IČO,

·        rozpočet projektu vyplněný v obou sloupcích, včetně zdůvodnění jednotlivých položek,

·        doklad o předchozí činnosti (v případě, že předkladatel žádá o dotaci poprvé, uvede podrobnou informaci o svých kulturních projektech, viz bod 3.3. žádosti),

·        odborné posudky dvou recenzentů pouze k projektu zaměřenému na ediční činnost,

·        čestné prohlášení, že žadatel nemá ke dni podání žádosti splatné závazky vůči státnímu rozpočtu, státnímu fondu, rozpočtu územního samosprávného celku nebo ke zdravotní pojišťovně (viz Příloha A).

 

Předepsané přílohy je nutno předložit jako součást projektu spolu se žádostí.

Nepřijímají se projekty zaslané faxem  a elektronickou poštou.

 

Přihlášení do výběrového dotačního řízení :

Přihláška do výběrového dotačního řízení se předkládá na předepsaném formuláři „Žádost o státní dotaci v roce 2009“, k němuž je připojen vlastní projekt (popis záměru, cíl, obsah, způsob zabezpečení aktivit – viz bod 6.7. žádosti - nejvýše 3 strany strojopisu A4) a rozpočet.

Žádost a projekt, včetně rozpočtu projektu, se předkládá strojopisem ve dvou vyhotoveních, požadované povinné přílohy se připojí l x.

Žádost se předkládá nesvázaná pevnou vazbou, ale jako volné listy sepnuté kancelářskou sponou.

 

 Neúplné projekty nebudou do výběrového dotačního řízení zařazeny.

 

 Ve vlastním zájmu věnujte pozornost řádnému vyplnění tiskopisu, kterým předejdete případnému vyřazení projektu z výběrového dotačního řízení.

 

Zájemci mohou formulář získat prostřednictvím internetu ze stránek ministerstva, adresa http://www.mkcr.cz nebo vyžádat písemně či telefonicky na Ministerstvu kultury, odbor regionální a národnostní kultury, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1.

Kontaktní osoba: Ivana Vozková,  telefon 257085259, e-mail: ,

 

Uzávěrka do výběrového dotačního řízení :

 Přihlášky do výběrového dotačního řízení přijímá ministerstvo nejpozději do 30. listopadu 2008. Při osobním podání do 28. 11. 2008 do 16.00 hodin, při podání poštou s razítkem pošty s datem 30. 11. 2008.

            Projekty přijaté do výběrového dotačního řízení posoudí odborné komise. Výsledky výběrového dotačního řízení ministerstvo zveřejní nejpozději do 30. dubna 2009 na svých internetových stránkách.

 

Poskytnutí dotací ze státního rozpočtu ČR se řídí obecně závaznými předpisy. Dotace mohou být využity jen na určené účely ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů, usnesení vlády č. 114/2001 k Zásadám vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy a usnesení vlády ČR č. 692/2008 o  Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2009.

 

Na dotaci není právní nárok. Výše dotace je závislá na výši státního rozpočtu České republiky. Ministerstvo není povinno zdůvodňovat rozhodnutí o nepřidělení či snížení požadované dotace s výjimkou žádostí nad 500 tis. Kč.

Ministerstvo si vyhrazuje právo poskytnout na projekt příspěvek maximálně do výše 70 % rozpočtových kalkulovaných neinvestičních nákladů, podle možností rozpočtu a významu projektu.

Dále si ministerstvo vyhrazuje právo změny nebo doplnění podmínek tohoto výběrového dotačního řízení v případě, že dojde k legislativním změnám s následným dopadem na rozpočet ministerstva. V případě snížení rozpočtu ministerstva v roce 2009 bude adekvátně snížena dotace na projekt.

Doporučujeme, aby se uchazeči o neinvestiční dotaci registroval do systému Portálu veřejné správy (http://portal.gov.cz) – v sekci „Nestátní neziskové organizace“.

 

 

Projekty zaslané do výběrového dotačního řízení, včetně příloh, ministerstvo žadatelům nevrací.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Žádost o státní dotaci v roce 2009

 (vyplní žadatel)

 

Název poskytovatele dotace: Ministerstvo kultury odbor regionální a národnostní kultury Název dotačního programu: Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit OBOR: (jeden příslušný obor zaškrtněte) 1.      dětské estetické aktivity  (všech oborů) 2.      divadelní a slovesné aktivity dospělých 3.      hudební aktivity dospělých 4.      taneční aktivity dospělých 5.      výtvarné, foto a video aktivity dospělých  Evidenční číslo: (doplní poskytovatel dotace)  
Název projektu:    
Datum konání:

 

1. Identifikační údaje o předkladateli, předkládající organizaci

1.1..... Název .

1.2..... Organizační forma (forma právní subjektivity)

1.3..... Adresa

Obec PSČ.... ………………….

Část obce ....  

Kraj……………………………………………………………………………….

Ulice č. p.. č. o..

Telefon/Fax

E-mail..

Prezentace na Internetu - http://....

 

Kontaktní adresa pro poštovní styk

 

 

 

1.4..... IČO  DIČ

 

1.5..... Číslo a datum registrace u MV

(občanské sdružení) ....

Oddíl a vložka v obchodním rejstříku

(o.p.s., s.r.o.) ...........................................................................................................

 

Zřizovatel

(příspěvková  organizace).....................................................................................

 

Rodné číslo

(fyzická osoba)................................................................................

 

Finanční úřad příslušný pro daňové přiznání (všichni)……………………….

 

 

 

1.6. Číslo účtu

u peněžního ústavu 

(název a kód)

 

       1.7. Adresa příslušného finančního úřadu .............................................................

 

2.   Statutární orgán (statutární zástupci organizace)

Jméno, titul, funkce .

Kontaktní adresa ....

Telefon/Fax/ e mail .

 

Jméno, titul, funkce .

Kontaktní adresa ....

Telefon/Fax/ e mail…………………………………………………………….

Statutární orgán potvrzuje (podpis a razítko v závěru formuláře), že projekt schválil a doporučil k předložení do dotačního programu.

 

3. Charakteristika organizace s ohledem na dosavadní zaměření činnosti

3.1..... Typ poskytovaných služeb (provozovaných činností) ....

....

 

 

3.2. Cílové sociální skupiny, jimž jsou služby určeny

a/ děti do 18 let

b/ mládež  do 26 let

c/ rizikové skupiny dětí a mládeže

d/ senioři

e/ osoby se zdravotním postižením

f/ osoby v sociální nouzi

g/ příslušníci národnostních menšin

h/ romská komunita (specifické problémy)

i/ osoby, ohrožené drogami  nebo na drogách závislé

j/ uprchlíci, cizinci

k/ krajané

l/ obyvatelé venkova

       m/ jiné

 

3.3..... Kulturní  projekty realizované předkládající organizací v kalendářním roce 2008

…………………………………………………………………………………….

....

....

4.   Působnost organizace

4.1..... Mezinárodní (územní vymezení) .

4.2. Celostátní

4.3. Krajská (název nebo názvy krajů) ....

4.4. Místní (název lokality)

 

5.  Počet pracovníků v organizaci

5.1. počet členů ....................členské příspěvky/člen  .......................................

5.2. celkový počet placených pracovníků ....

5.3. přepočtený počet placených pracovníků ....

 

 

 

6.   Údaje o projektu, na který je žádána státní dotace

 

6.1. Přesný název projektu.

 

       ............................................................................................................................

 

6.2.  Termín konání akce..........................................................................................

 

Doba realizace projektu: od ..  do        ..................................

 

6.3.  Místo realizace projektu....................................................................................

6.4.  Ve kterém kraji je projekt realizován..............................................................

6.5.  Byl předkládaný projekt dotován ze státního rozpočtu v roce 2008?             ano            ne

 

Pokud ano, uveďte kterým orgánem a v jaké výši ...........................................

6.  6. Zaměření podle hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2009

a/ poskytování sociálních služeb

b/ ochrana a podpora zdraví včetně péče o zdravotně postižené

c/ ochrana životního prostředí, trvale udržitelný rozvoj

d/ rozvoj kultury, záchrana kulturního dědictví

e/ příprava na vstup do EU, spoluúčast na programech EU

f/ rozvoj sportu a tělovýchovy

g/ ochrana práv příslušníků národnostních a etnických menšin včetně menšiny romské

h/ péče o ohrožené a problémové skupiny obyvatel

i/ ochrana spotřebitele a ochrana nájemních vztahů

j/ pomoc při nenadálých událostech

6. 7. Základní idea a stručný obsah projektu, který je součástí žádosti (nejvýše 3 strany strojopisu A4 – jasně formulovaný obsah a cíl, konkrétní koncepční a realizační plán, časový harmonogram včetně propagační strategie projektu - rozveďte v příloze). Je povinné podrobně rozvést v příloze žádosti

(zde pouze v bodech)  ....

....

....

....

....

6.8.     Realizátor projektu (řešitel)

Jméno, titul, funkce .

Organizace .

Adresa .

Telefon/Fax/ e mail .

6.9. Počet přepočtených pracovníků zajišťujících realizaci projektu .....................

6.10. Počet dobrovolníků podílejících se na realizaci projektu ........

6.11. Působnost projektu (názvy krajů).........................................................................  

6.12. Jakému počtu lidí projekt poslouží …………………………………………..

 

6.13. Které neprofesionální soubory, sbory, hudební tělesa a jednotlivci z ČR          se akce zúčastní (včetně popisu jejich výběru na akci ) ........................... …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. 6.14. Předpokládaný počet souborů, jednotlivců, účinkujících, autorů děl či artefaktů                ………………………………………………………………………………………………….               6.15. Které neprofesionální soubory, sbory, hudební tělesa a jednotlivci           ze zahraničí se akce zúčastní..................................................................          .................................................................................................................            6.16. Podíl profesionálních umělců na realizaci projektu(počet, konkretizace jejich                     podílu, např. lektor,porotce, konzultant apod.).....................................………               

 

7.   Základní údaje o rozpočtu projektu (podrobný rozpočet na přiloženém formuláři včetně zdůvodnění jednotlivých položek).

7.1.     Celkové náklady na projekt

Neinvestiční náklady celkem

Z toho osobní náklady (mzdy, pojistné, ostatní osobní náklady) ....

Z toho materiálové náklady  ....

Z toho nemateriálové náklady (služby) ....

Investiční náklady celkem

           7.2.  Předpokládané  příjmy z projektu ....................................................................

 

7.3.     Výše požadované neinvestiční dotace celkem  tj. max. %

Z toho osobní náklady (mzdy, pojistné, ostatní osobní náklady) ....

Z toho materiálové náklady  ....

Z toho nemateriálové náklady (služby) ....

7.4.     Vlastní podíl organizace na financování projektu (pokud se organizace podílí vlastními příjmy, např. z členských příspěvků nebo z příjmů z poskytovaných služeb)

V Kč ...................................................v %.

7.5.     Podíl ústředních orgánů, krajských, magistrátních nebo obecních úřadů na financování projektu (předpoklad)

Název ....  částka ....  %

7.6.     Podíl dalších subjektů (podnikatelské organizace, nadace, nadační fondy apod.) na financování projektu (předpoklad)

Název ....  částka ....  %

7.7.     Podíl zahraničních zdrojů na financování projektu (předpoklad)

Název ....  částka ....  %

8.    Údaje o celkových příjmech a výdajích organizace v předcházejícím uzavřeném kalendářním roce (2007)

8.1. Příjmy od odběratelů služeb celkem

8.2.     Příspěvky ústředních orgánů, krajských,  magistrátních, obecních úřadů (název a výše).

....

8.3.     Dary nadací, z podnikatelské sféry apod. (název a výše).

....

8.4.     Příjmy z členských příspěvků     

8.5.     Další příjmy .

8.6.     Celkové výdaje .

 

 

 

 

 

 

9. Přehled o dotacích v tis. Kč

 

rok  MK - odb. reg. a národ. kulturyMK - ostatní odborydalší ministerstva   krajský úřadobec, město  
2005      
2006      
2007       
2008      

 

10. Povinné přílohy projektu

10.1.        rozpočet projektu, včetně zdůvodnění jednotlivých položek;

10.2.        kopie dokladu o právní subjektivitě (kopie platných stanov občanského sdružení, registrovaných u Ministerstva vnitra podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, výpis z obchodního rejstříku o založení společnosti, živnostenský list, zřizovací listina, u fyzických osob výpis z rejstříku trestů – ne starší 3 měsíců);

10.3.        kopie platné smlouvy o založení bankovního účtu vč. aktualizace;

10.4.        kopie dokladu o přidělení IČO;

10.5.        doklad o předchozí činnosti (v případě, že předkladatel žádá o dotaci poprvé, uvede podrobnou informaci o svých kulturních projektech);

10.6.        odborný posudek dvou recenzentů k projektu obsahujícímu ediční činnost;

10.7.        čestné prohlášení, že žadatel nemá ke dni podání splatné závazky vůči státnímu rozpočtu, státnímu fondu, rozpočtu územního samosprávného celku nebo ke zdravotní pojišťovně (viz Příloha A).

11.        Předkladatel je povinen v žádosti vyplnit všechny rubriky údaji, a to i v případě, že dle potřeby rozvede kterýkoliv bod ve zvláštní příloze.

12.        Předkladatel souhlasí se zveřejněním identifikačních údajů o své osobě a o výši poskytnuté dotace ve veřejně přístupném informačním systému (internetové stránky MK, CEDR - MF, informační systém Úřadu vlády ČR).

13.        Předkladatel svým podpisem potvrzuje správnost uvedených údajů.

 

 

 

_______________________                                            _____________________________

                   razítko                                                                           podpis statutárního zástupce

 

 

 

 

Datum ______________________

                                           

 

 

 

ROZPOČET PROJEKTU

                            Grantový okruh:   Neprofesionální  umělecké aktivity

 

Žadatel:

Název projektu:

 

Termín konání:

 

Náklady na projekt (nutno vyplnit oba sloupce str. 1 a v příloze zdůvodnit jednotlivé požadované položky!):

 

Druh výdajůcelkový rozpočetúhrada z dotace MK
Neinvestiční náklady   
   
Materiálové celkem   
z toho  
          materiál (pomůcky)  
          kancelářské potřeby  
          jiné (specifikovat)  
   
Nemateriálové celkem (služby)  
z toho  
          nájemné  
          poštovné, telefon  
          ubytování  
         přeprava osob a materiálu  
*        cestovné  
          propagace  
          jiné (specifikovat)  
   
*        honoráře  
   
Osobní náklady   
z toho  
         mzdy včetně odvodů  
         ostatní osobní náklady  
z toho       dohody  
         počet osob:      
   
Ostatní neinvestič. náklady celkem (specifikovat)  
   
NEINVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM   

* honoráře, pokud jsou hrazeny fakturou jako služba, jinak zahrnout mezi ostatní osobní náklady

* Z dotace lze hradit pouze jízdné ve výši odpovídající ceně jízdenky za prostředek hromadné dopravy, a to i v případě použití silničního motorového vozidla

 

Předpokládané příjmy

 

Příjmy z projektu  
Z toho 
     vstupné 
     kurzovné 
     z prodeje 
     jiné (specifikovat) 
  
Další zdroje financování projektu  
Z toho 
     vlastní finanční vklad žadatele (členské příspěvky) 
     dotace od ústředních orgánů mimo MK 
     dotace od jiných orgánů státní správy 
     dotace od samosprávy (kraj, město, obec) 
     příspěvky od sponzorů 
     zahraniční zdroje 
     jiné (specifikovat) 
  
  
PŘÍJMY CELKEM  

 

Rozdíl mezi náklady a příjmy  

 

POŽADOVANÁ DOTACE v Kč % z celkových neinvestičních nákladů 

 

_______________________                                            _____________________________

                   razítko                                                                           podpis statutárního zástupce

 

Datum ______________________

 

 

Příloha A

 

Na projekt v Programu Kulturních aktivit na podporu neprofesionálních uměleckých aktivit

 

 

 

Žadatel: ……………………………………………………………………..………………….................

Název projektu …….……………………………………..........................................................................………

 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

 

 

 

PROHLAŠUJI,

 

že jako žadatel o státní dotaci Ministerstva kultury v roce 2009 nemám ke dni podání žádosti splatné závazky vůči státnímu rozpočtu, státnímu fondu, rozpočtu územního samosprávného celku nebo ke zdravotní pojišťovně.

 

 

 

 

 

 

_______________________                                            _____________________________

                   razítko                                                                           podpis statutárního zástupce

 

Datum ______________________

 

 

 

 

 


Podmínky dotačního výběrového řízení pro rok 2009 také v příloze.
Uzávěrka je 30. listopadu 2008.

 

 

Ivana Vozková

Ministerstvo kultury

odbor regionální

a národnostní kultury

Maltézské náměstí 471/1

118 11 Praha 1 - Malá Strana

tel.:257085259


 

Loading...

Aktuality

Stránkování

12 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >
 
 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop