English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Vojenský umělecký soubor Ondráš může dostat šanci

Vojenský umělecký soubor Ondráš může dostat šanci

25.3.2009

Od podzimu loňského roku, kdy byla předána petice" Za záchranu souboru Ondráš" nejvyšším představitelům Poslanecké sněmovny i Senátu Parlamentu ČR, probíhala řada jednání na parlamentní, vládní i krajské úrovni s cílem pozitivně vyřešit další existenci špičkového folklorního souboru Ondráš.
V těchto dnech tato jednání vrcholí a existuje reálná šance na pozitivní řešení o kterém informují  předseda Asociace krajů ČR, hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a předseda Folklórního sdružení ČR, předseda petičního výboru „Zachraňte Ondráš“ Zdeněk Pšenica v tiskové zprávě ( v příloze). Rovněž výbor Senátu pro vzdělávání, vědu, kulturu a petice přijal významné doporučení pro páteční jednání Senátu.

Tisková zpráva :
Folklorní soubor Ondráš, jehož další existence po skončení letošního prvního pololetí byla po loňském nečekaném rozhodnutí ministryně obrany Vlasty Parkanové o jeho zrušení provázena otazníky, dostává naději na další pokračování ve své umělecké činnosti.

Po několika týdnech usilovného vyjednávání se podařilo dohodnout s úřadujícím ministrem vnitra Ivanem Langerem, který souhlasil s převodem Ondráše z působnosti Ministerstva obrany k Ministerstvu vnitra.
Ministr Ivan Langer souhlasí s převodem za podmínky, že společně se souborem budou z resortu obrany převedeny také finanční prostředky k zajištění provozu souboru. Oceňujeme tento přístup, který má umožnit špičkovému uměleckému tělesu pokračovát v dosavadní činnosti pro zachování bohatství hudebního i tanečního folklóru současným generacím.
Apelujeme na vládu České republiky, aby i přes svůj nynější dočasný mandát požadavek ministra vnitra na delimitaci příslušných prostředků schválila a jsme připraveni se v této věci obrátit na všechny její členy.

Věříme, že budeme vyslyšeni, a že Ondráš bude i nadále špičkovým nositelem nejen jihomoravských kulturních a folklórních tradic.

Michal Hašek, Zdeněk Pšenica

USNESENÍ

výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

z 5. schůze výboru, konané dne 25. března 2009

k projednání Petice č. 20/08

„Zachraňte ONDRÁŠ!“

Výbor po úvodním slovu předsedy výboru senátora Jaromíra Jermáře, po odůvodnění a informaci zpravodajky výboru senátorky Hany Doupovcové o průběhu a výsledcích veřejného slyšení výboru k uvedené petici, v souladu s § 142a zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu a Podrobnějšími pravidly projednávání peticí v Senátu a po rozpravě


  1. o z n a m u j e

Organizačnímu výboru Senátu, že šetření ve věci petice č. 20/08, senátní tisk č. 13, „Zachraňte ONDRÁŠ!“ bylo ukončeno;

II. d o p o r u č u j e

Senátu Parlamentu ČR, na základě zevrubného seznámení a projednání senátního tisku č. 13 - Petice „Zachraňte ONDRÁŠ!“ na Veřejném slyšení výboru dne 20. ledna 2009, přijmout usnesení, jehož návrh je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení;

III. n a v r h u j e

Organizačnímu výboru Senátu zařadit na pořad následující schůze Senátu bod: Senátní tisk č. 13 - Petice „Zachraňte ONDRÁŠ!“;

  1. u r č u j e , ž e

osobami zastupujícími petenty, které požívají práv podle § 142a odst. 2 jednacího řádu Senátu jsou mluvčí petičního výboru petice uvedení v příloze č. 2 tohoto usnesení;

V. d o p o r u č u j e , a b y

se schůze Senátu dále zúčastnil představitel státní správy – Ministerstva obrany ČR, jež výbor považuje za peticí dotčeného, a který je uveden v příloze č. 2 tohoto usnesení;

  1. u r č u j e

zpravodajkou výboru pro projednání senátního tisku č. 13 na schůzi Senátu

senátorku Hanu Doupovcovou;


  1. p o v ě ř u j e

předsedu výboru senátora Jaromíra Jermáře toto usnesení předložit předsedovi Senátu Parlamentu ČR a Organizačnímu výboru Senátu.

 

Příloha č. 1

k usnesení č. 29/09


Návrh usnesení Senátu Parlamentu ČR

SENÁT Parlamentu České republiky

I. z t o t o ž ň u j e s e

s požadavky petice „Zachraňte ONDRÁŠ!“ obsažené v senátním tisku č. 13/08;

II. k o n s t a t u j e , ž e

a) obsahem petice se výbor zabýval nejen na svém veřejném slyšení dne 20. ledna 2009, kde se seznámil se stanovisky a argumenty obou dotčených stran peticí, ale i na 4. a 5. schůzi výboru konaných ve dnech 27. ledna 2009 a 25. března 2009,

b) si je vědom vážnosti důsledků ztráty a nenahraditelné mezery zánikem jediného profesionálního souboru takových vysokých uměleckých kvalit a jeho výjimečného postavení v České republice i jeho významu pro její reprezentaci v zahraničí;

III. v y s l o v u j e o b a v u , ž e

jednostranným zrušením VUS ONDRÁŠ ze strany MO ČR dojde k ohrožení jeho činnosti a vytvoření nerovnováhy v prostředí folklórních souborů a festivalů v celé ČR;

  1. p o v a ž u j e

způsob, jakým bylo ukončení činnosti VUS ONDRÁŠ prezentováno nejen veřejnosti, ale i souboru samému, ze strany MO ČR, za nevhodný;

V. d o p o r u č u j e

  1. ministryni obrany ČR zvážit i jiné možnosti ponechání VUS ONDRÁŠ v organizační struktuře MO ČR,
  2. v případě rozhodnutí zrušit VUS ONDRÁŠ k 30. 6. 2009 apelovat na MO ČR, aby zahájilo nutné právní a administrativní kroky k převodu práv a povinností spojených s činností VUS ONDRÁŠ na nového zřizovatele tak, aby v souladu se všemi zákonnými postupy vykonané kroky vedly k minimalizaci časových, materiálních, ekonomických a duchovních ztrát ohrožujících existenci hodnot tohoto souboru,
  3. MV ČR, aby souhlasilo s převodem VUS ONDRÁŠ z organizační struktury MO ČR za podmínky, že společně se souborem budou zajištěny finanční prostředky k další existenci souboru,
  4. doporučuje vládě ČR vytvořit podmínky pro zachování souboru ONDRÁŠ s podporou veřejných prostředků.




 

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop