English version

Smutná zpráva ze Slovenska

4.5.2010

Dňa 26. apríla 2010, zosnula naša dlhoročná spolupracovníčka pani Elenka M E D V E C K Á (nar. 18. 11. 1920). Vzácny človek, vzácna odborná pracovníčka Tanečného oddelenia Osvetového ústavu, neskôr Národného osvetového centra. Svetoznáma expertka a metodička na problematiku detského folklórneho diania na Slovensku.

Ako autorka stoviek odborných článkov a metodických listov. Najmä však desiatok originál-nych odborných koncepcií, ktoré s veľkým úspechom uviedla do praxe s kolektívom spolu-pracovníkov z kultúrno-osvetovej oblasti, no najmä s pani Naďkou Gilániovou, Klimentom Ondrejkom, Alexandrom Móžim .

Najvýznamnejšie výsledky priniesla jej koncepcia celonárodného hnutia: „PRI PRAMEŇOCH KRÁSY“ už v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Dávno pred pokynmi z Odporúča-nia, či Dohovorov o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva, prijatých v UNESCO, dosiahla nezastupiteľné výsledky z ktorých najhodnotnejšie sme publikovali v rozsiahlej edícii: „DETI  DEŤOM“. Dodnes neprekonané metodické postupy pre vyhľadávanie, osvojovanie si, rozvíjanie a efektívne formy prezentácie vybraných prejavov tradičnej ľudovej kultúry.

 Bola prísnou zástankyňou výberového postupu z ľudových hier, zvykov a obyčajov vhodných pre detský vek. Organizovala pravidelné celoštátne súťažné prehliadky detských folklórnych súborov, odborné semináre a školenia pre ich vedúcich. Pripravila rad pozoruhodných programov s detskými súbormi na folklórnych slávnostiach a festivaloch. Najmä vďaka jej neúnavnej odborno-metodickej činnosti, sa v sedemdesiatych rokoch detské hnutie vypracovalo na jedno z umelecky najhodnotnejších aj v medzinárodnom kontexte, o čom svedčia desiatky najvyšších ocenení zo svetoznámych folklórnych festivalov, či medzinárodných seminárov a kongresov.

Práve v tomto období – koncom 70 tych a začiatkom osemdesiatych rokov minulého storočia rapídne vzrástol tiež počet živých detských ľudových hudieb na Slovensku..

Aj v pokročilom veku sa aktívne venovala prezentácii svojich vzácnych skúsenosti v knihe:

Z PRAMEŇOV KRÁSY A POZNANIA“.

Nemenej významná bola jej expertná metodická a pedagogická práca v prospech rozvíjania akreditovaného štúdia pre učiteľov spoločenského tanca a spoločenskej výchovy. Zdôrazňovala nutnosť organického prepojenia tanečného vzdelania a spoločenskej výchovy a správania sa.

Mala jednu z najväčších zásluh na legislatívnom získaní profesionalizácie postu učiteľa spoločenských tancov a spoločenskej výchovy.

Pani ELENKA, lúčime sa s Vami v mene najbližších spolupracovníkov z bývalého Tanečného oddelenia Osvetového ústavu i Národného osvetového centra, v mene všetkých vedúcich detských folklórnych súborov, kultúrno-osvetových pracovníkov a učiteľov spolo-čenského tanca na Slovensku.

Pohreb sa uskutočnil: 30. apríla 2010 o 13.3o hod v Bratislave.

Štefan Zima

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop