English version

Smlouva ve prospěch lidové kutury

16.6.2011

 Vzájemná spolupráce mezi „institucemi“ reprezentujícími domácí komunitu špičkových etnografů a velkou obce folkloristů se na smluvním základě datuje od roku 2000. Její novelizovaná podoba je však mnohem mladšího data – teprve ze čtvrtku 15. června 2011, kdy byla ve Frýdku-Místku podepsána Smlouva o vzájemné spolupráci mezi Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici a Folklorním sdružením České republiky.

 Dokument signovali Jan Krist, ředitel NÚLK, a Zdeněk Pšenica, předseda FoS ČR, ve chvílích, kdy v koncertním sálu místní Základní umělecké školy vrcholilo slavnostní zahájení 17. ročníku MFF CIOFF Frýdek-Místek 2011.

Jak po podpisu smlouvy zdůraznil J. Krist, folklor v naší republice stojí na dvou nohách. Jednu z nich představují instituce typu ministerstva kultury, NÚLK a další, druhou reprezentují občanská sdružení v čele s FoS ČR. Je v zájmu samotné lidové kultury, aby péče o zachování jejich hodnot byla podpořena i na bázi smluvní. Umožňuje totiž lepší a systémovější součinnosti zainteresovaných subjektů při uchovávání lidových tradic a jejich předávání novým pokolení.

Význam novelizace smlouvy ocenil i Zdeněk Pšenica. Zdůraznil, že je důležitou platformou, která vytváří mj. prostor pro kvalifikované mapování současných podob folkloru, především těch, které předvádějí jednotlivé věkové kategorie členských souborů FoS ČR.

Co se týká samotného paragrafovaného znění smlouvy, základem je paragraf II. Předmět smlouvy, v němž se mj. konstatuje:

1. Předmětem smlouvy je vzájemná spolupráce při plánování, koordinaci, přípravě, zabezpečení,

realizaci a prezentaci činností směřujících k ochraně tradiční lidové kultury a k podpoře všech

folklorních aktivit v České republice.

2. Obě strany, vědomy si významu dokumentu Doporučení UNESCO k ochraně tradiční a lidové

kultury z roku 1989 a Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví z roku 2003, budou

společně podporovat vše, co povede k jejich naplnění v podmínkách České republiky.

3. Obě strany v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 5. ledna 2011 č. 11 o Koncepci účinnější

péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na léta 2011 až 2015 budou usilovat o

součinnost při jeho praktickém naplňování v oblastech působení, které jsou jim vlastní a které

jsou zapsány v klíčových dokumentech obou institucí jako hlavní předměty jejich činnosti.

V dalších částech dokument taxativně vymezuje okruhy spolupráce a formy jejich naplňování. Oproti původní smlouvě však nově formuluje součinnost NÚLK a FoS ČR v oblasti vzájemné prezentace a propagace v široké veřejnosti. NÚLK bude v rámci svých aktivit na akcích v prostoru, zejména na MFF Strážnice, dále ve vlastním sídle na zámku a v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy distribuovat prezentační materiály FoS ČR. Jednotlivé akce, charakter materiálů a jejich celkové množství, budou dohodovány na příslušný kalendářní rok na úrovni osob jmenovaných představiteli obou institucí.

Na druhé straně FoS ČR se zavazuje k distribuci materiálů NÚLK ve svém sídle a na akcích, které budou pro příslušný kalendářní rok stanoveny v rámci společné dohody představitelů obou institucí. Dále se zavazuje k distribuci materiálů na veletržních promo akcích v Brně / REGIONTOUR, Bratislavě / ITF SLOVAKIATOUR a v Praze / HOLIDAY WORLD. Distribuce materiálů NÚLK na dalších veletržních či kulturně-společenských akcích tzv. třetích stran bude v kompetenci společného jednání stanovených zástupců.

Smlouva o vzájemné spolupráci mezi Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici a Folklorním sdružením České republiky ze dne 15. června 2011 není časově omezena. Představitelé obou stran se však dohodli, že v přiměřených časových horizontech bude posouzena časová relevantnost jednotlivých paragrafů a v případě, že se ukáží jako „nefunkční“, bude dokument aktualizován.

Fota Pavel a Monika Pasternákovi

Připravil: FoS ČR, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1

Tel.: 234 621 218, fax: 224214647

Email:

www.folklornisdruzeni.cz

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop