English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > O čem se diskutovalo na seminářích vedoucích souborů

O čem se diskutovalo na seminářích vedoucích souborů

30.11.2009

Před týdnem se uskutečnil Vzdělávací seminář pro vedoucí členských souborů FoS ČR v TOP HOTELU Praha, jehož součástí bylo jednání a především diskuse ve třech "oborových semináříchů - k financím a získávání dotací a prostředků pro soubory, propagace a medializace v činnosti souborů a zahraniční kontakty souborů a festivalů. Z živých jednání přinášíme poznatky, poznámky a zkušenosti, které zaznamenali lektoři seminářů.


Medializace = nezastupitelná služba folkloru!

Na úvod strohé konstatování: v sobotu 21. listopadu 2009 se konalo v příjemném prostředí TOP HOTELU Praha na Chodově setkání vedoucích členských folklorních souborů a dalších členů Folklorního sdružení ČR!

Sezení tohoto typu bývají jednou za rok. Žádní významní hosté či důležití partneři, sami se sebou a mezi sebou pouze ti, kteří na svých bedrech nesou tíhu práce s folklorními soubory – ať už dospělými nebo dětskými… Sobotu dopoledne byly na pořadu „oficiózní“ projevy vedení Folklorního sdružení ČR, odpoledne se na 120 účastníků výročního schůzování rozdělilo do třech seminářů:

Z mnoha myšlenek, které v plénu nebo na seminářích zazněly, se ve stručnosti zaměřme na rozhodující sdělení, která zazněla na posledně jmenovaném semináři, vedeném předsedou mediální komise FoS ČR Slávkem Hrzalem:

 1. celková medializace a propagace folklorních akcí a dalších aktivit je na úrovní veřejnoprávných i soukromých médií s celostátní působností na velmi nízké kvantitativní úrovni, a to především na úrovni tištěných médií;
 2. pořady připravované regionálními studii ČT v Ostravě a Brně zasluhují ocenění, jejich velmi omezený vysílací čas i periodicita jsou však nedostačující pro to, aby vytvořily široký plastický obraz o skutečném folklorním životě a dění v Čechách, na Moravě a ve Slezsku;
 3. ocenění zasluhují jednotlivá regionální studia Českého rozhlasu, které se problematice folkloru věnují ze všech médií nejsystémověji, přesto rozsah a frekvence vysílaných pořadů nejsou schopny plně pokrýt a uspokojit značný zájem posluchačů o pořady s tematikou folkloru;
 4. na základě výše uvedených skutečností je FoS ČR přesvědčen o nezastupitelné roli svých médií při široké, celospolečenské prezentaci veškerých svých aktivit na vertikálních i horizontálních úrovních sdružení;
 5. k dispozici celé členské základně FoS ČR jsou tři vlastní„,média“ s celostátní působností – měsíčník FOLKLOR, webové stránky www.folklornisdruzeni.cz a direct-mailingový elektronický servis pro cca 1600 subjektů státní a veřejné správy a dalších institucí, jejichž působnost se nějakým způsobem dotýká nejrůznějších forem lidové kultury, především folklorního dění v celé společnosti i folklorního stylu života v drtivé většině měst a obcí v Čechách, na Moravě i ve Slezsku;
 6. je vskutku v zájmu všech členských souborů FoS ČR, aby především jejich vedení, resp. jimi pověřené osoby úzce spolupracovaly s redaktory těchto médií a aktivně jim zasílaly zprávy, informace či další sdělení (včetně fotografií) na e-mailovou adresu info@folklornisdruzeni.cz (pro potřeby webu a jeho šéfredaktora Dušana Macháčka), dále na e-mailovou adresu (pro potřeby šéfredaktora měsíčníku FOLKLOR Kazimíra Jánoška a na e-mailovou adresu vlasta.cibulova@seznam.cz (pro potřeby editorky direct-mailingového elektorincké servisu Vlasty Cibulové);
 7. medializace činnosti souborů (jejich vnitřní život, účast na festivalech doma i v zahraničí, významná výročí v jejich činnosti i v životě souboráků atd.) prostřednictvím výše uvedených médií s celostátní působností je významným – a nutno zdůraznit – nezastupitelným prostředkem posilování jednak jejich prestiže i celkové image ve veřejnosti, jednak významným nástrojem efektivního uplatňování jejich marketingových aktivit;
 8. celkový souhrn všech mediálních prezentací členských souborů FoS ČR je v době tzv. informační společnosti jednou z nejvýznamnějších a nejdůraznějších forem komunikace nejen se širokou veřejnosti, ale především s představiteli státní a veřejné správy, místní samosprávy a dalších institucích při prosazování oprávněných zájmů FoS ČR a získávání finančních prostředků pro podporu činnost všech svých členských organizací, členských festivalů a dalších folklorních aktivit.

 POZNÁMKA: Od prosince 2009 budou na www.folklornisdruzeni.cz výrazně umístěny technické požadavky na obsahové i informační materiály a snímky určené ke zveřejňování na webových stránkách, v měsíčníku FOLKLOR i v direct-mailingovém elektronickém informačním servisu.

 Kazimír Jánoška, šéfredaktor měsíčníku FOLKLOR

 Není důvod k pesimismu – postřehy ze semináře k financím a ekonomice

 Bylo zajímavé sledovat jednání účastníků jednoho ze seminářů - finančního, který se pořádal v minulých dnech v TOP hotelu Praha. Hlavní ekonomka FOS ČR paní Eva Oravcová velice fundované vysvětlovala zásady poskytování státních dotací pro soubory a jejich činnost. Mnozí ze zúčastněných se tvářili dosti pesimisticky.

Jenže přidělování státních peněz má svá tvrdá pravidla a je jedno zda se jedná o dotaci, subvenci nebo grant.

Další přednášející pan Jiří Pokorný /dotace z EU/ účastníky asi také příliš nepotěšil. Sice vše vysvětlil, ale jak konstatoval, na tyto prostředky z důvodů určených pravidel, prakticky většina našich souborů nedosáhne. Co tedy dělat ?

Nechci tvrdit, že mé vystoupení bylo něčím převratným, nějakým kouzelným proutkem. Pouze jsem upozornil na možnou iniciativu ze strany samotných souborů a jejich členů. Jak jsem dotazem zjistil, většina ze souborů má vlastní webové stránky a tiskne si vlastní letáky, plakáty, programy na své akce. A zde je jedna z cest jak přijít k nějakým penězům. Získáním lokálního inzerenta, který svoji reklamou přispěje na řešení mnohdy sice malých, ale důležitých problémů souborů.

Měly by se ale dodržovat některé důležité zásady vycházející z tzv. šesti kroků prodeje.
Předevšim příprava – chceme li navštívit potenciálního našeho inzerenta musíme vědět o jeho činnosti, jeho plánech, jak se presentuje v jiných reklamních mediích.Musíme také něco vědět o jeho konkurentech.

Za další je nutné perfektně znát naše produkty, které chcete nabídnou – v tomto případě možnost banneru na webových stránkách folklorního souboru, možnost prokliknutí na webovky inzerenta a nabídnou rovněž tištěné reklamy - loga na závěsných billboardech při koncertech v sále nebo nad podiem. A ve slavnostním průvodu jistě potěšíte inzerenta závazkem, že ponesete jeho logo jako mávátko. Možností a nápadů je bezpočet.

Peníze takto získané ,můžete bez velkých konzultací užít na prostředky, které vám dotace nedovolují.

A ještě čtyři připomínky – s klientem –inzerentem, jednejte vždy osobně, /schůzku sjednejte telefonicky, ale po telefonu neprodávejte/. S sebou mějte propagační materiály o souboru, ale i FoS ČR. Vždy mějte vyzitku a nesnažte se prosadit ve filiálkách velkých firem ve vašem městečku, např. Komerční banka, ČEZ, O2 a podobně. Tam asi opravdu neuspějete – tam se o investicích do reklamy rozhoduje jinde.

Bořivoj Drábek, člen mediální komise FoS ČR

 Zahraniční spolupráce v činnosti souboru, zahraniční výjezdy a přijímaní zahraničních souborů

 

1. Nabídky na festivaly v zahraničí (bez reciprocity)

- zahran. ambasády, partneři ze zahraničí – po jednáních

- festivaly, zahraniční partneři – cíleně meilem, ale často na poslední chvíli

- od souboru v ČR, který nemůže využít nabídku

- strava, ubytování

- někdy i doprava či příspěvek na pohonné hmoty po území státu (CIOFF)

- kapesné – nízké (CIOFF)

- pozor! vzdálené vystoupení (až 150 km, Portugalsko, Itálie)

- vzdálené ubytování od místa vystoupení, stravování

- náročné průvody (Francie)

- špatná organizace festivalů – program, nedochvilnost,

 2. Reciproční výměny

- výměny přímo mezi soubory

- nepřímá, festival hostí zahr. soubor – náš soubor přijat v zahraničí

- sjednávání předem se zahraničními partnery, příp. soubory

- meilem (festivaly)

 1. doporučujeme uskutečnit ve stejném roce
 2. hostitel hradí: strava a ubytování (společně či v rodinách)
 3. doprava: každý soubor sám
 4. doporučujeme - dohoda o účinkování nebo uvést podmínky v pozvání
 5. stejné podmínky na obou stranách
 6. solidnost partnerů v zahraničí – skvělá...velmi neseriózní
 7. ale pozor i z naší strany jsou problémy – soub. získá lepší nabídku a předchozí domluvu nedodrží, monohdy i bez omluvy do zahraničí
 8. naše soubry reprezentují vždy ČR! vzorné chování

 3. Placené festivaly a pobyty v zahraničí

- účastnický poplatek, na osobu, soubor – různé

- dopravu si soubor hradí sám

- může se jednat o festivaly IOV, organ. agenturami apod.

- v ČR agentura Škára, nedoporučujeme

- placené pobyty – u moře, program pro děti, vystoupení

- zveřejňujeme jen partnery – Vladan Tešanović (BG, GR, IT, FR, CZ), Eurograde Sofia

(Primorsko, zkušenosti souborů)

 4. Zveřejňování nabídek z FoS ČR

- všechny nabídky – neplacené i placené – web

- příloha časopisu Folklor, zadává se vždy do 15. v každém měsíci, čtenáři počátkem následujícího měsíce

- odkaz na webu folklorního sdružení i v časopise

- kdo dříve reaguje, případně koho si vybere následně festival

 5. Žádosti o výjezdy

- písemná forma

- přesně specifikovat požadavek – destinace, termín, popis souboru, počet osob

- při reciprocitě – termín přijetí zahr. souboru, konkrétní akce, termín výjezdu do zahraničí,

počet osob, ubytování – společné n. v domácnostech

- výzva zveřejněná v časopise Folklor na reciproční výměny

 6. Podmínky účasti na festivalu, reciproční výměně

- hostitel by měl hradit stravu a ubytování pro dohodnutý počet účastníků n. dle podmínek

festivalu

- neplatí se žádné účastnické poplatky

- dopravu si hradí soubor do místa, příp. i během festivalu

- festival někdy hradí dopravu po území státu n. během festivalu

- sepsat dohodu o podmínkách účasti nebo reciprocity

- sdělit místo ubytování, stravování, alespoň předběžný program

- počet a délka vystoupení

- náročnost vystoupení – někde je program až 2 x 40 min

- vždy pojistit celý soubor do zahraničí – pojištění cestovních náhrad

- je vhodné upozornit náš zastupitelský úřad v zahraničí nebo ČC, že zde soubor hostuje

- respektování v zahr. místních zvyklostí

- pozor na stravu a vodu (balená voda, malinká dávka slivovice denně)

- očkování

 7. Účast zahraničních souborů na festivalech v ČR

- zahraniční odd. FoS ČR zajišťuje a koordinuje především dlouhodobé pobyty zahraničních

souborů

 1. kolečka – soubory ze vzdálenách destinací, jeden a více festivalů
 2. půlkolečka – soub. např z ázijské části Ruska, Gruzie apod., 1-2 festivaly
 1. zahraniční soubory – vždy vyžadovat pojištění cestovních náhrad! pozor na soubory, které nepotřebují víza
 1. práce FoS ČR spočívá v: dohodnutí účasti v ČR na festivalech, odeslání společného pozvání, předání informací o soub., požadavků soub. na festivaly, sepsání dohod o účinkování na každý festival zvlášť, koordinace přepravy po území ČR (autobus, vlak)
 2. komunikace se souborem během přípravy účasti
 3. překlady meilů, materiálů o souborech, zajišťování tlumočníků a hostesů
 4. postřehy ze zahraničí z 2009 – nečekali zahr. soubor na letišti, velmi vzdálené místo ubytování od místa vystupování, nekvalitní strava a ubytování (málo sprch), velmi náročné programy i dopoledne (nejednalo se o české soubory)
 5. spolupráce s ambasádami, jejich pomoc

8. Víza

- našim souborům můžeme pomoct s vyřízením či zlevněním víz do zahraničí (Rusko, Čína)

- zahraniční soubory: pozvání z FoS ČR, příp. intervence s urychlením vyřízení víz

- od zahraničních souborů, které žádají o víza, ambasáda vyžaduje pojištění cestovních

náhrad

9. Mezinárodní organizace, zahraniční partneři, ambasády v ČR, Česká centra, naše ambasády

v zahraničí, zahraniční kulturní instituty

 1. CIOFF – Mezinárodní rada organizátorů folkl. festivalů a lidového umění
 2. IOV – Mezinárodní organizace pro lidové umění
 3. IGF – Mezinárodní únie folklorních sdružení

Bod 9. uvedl Ladislav Michálek.

Jarmila Mrnuštíková, generální sekretář zahraničních styků FoS ČR

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop