English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > no_name > Výzvy > VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY - grafická příprava katalogů

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY - grafická příprava katalogů

2.9.2009

 

 

 

VÝZVA  K  PŘEDLOŽENÍ   NABÍDKY

 

Zadavatel:      Folklorní sdružení České republiky

                        Senovážné nám. 24, 116 47  Praha 1

                        IČ  541206

                        Statutární zástupce: Zdeněk Pšenica, předseda sdružení

Projekt:          Folklorní kaleidoskop jižní Moravy a Vysočiny

                        CZ.1.11./2.2./00/01.00103

Typ výběrového řízení:

                        veřejná zakázka malého rozsahu

Obsah požadovaných služeb:

                        Grafická příprava katalogů 

Způsob vyhlášení výběrového řízení:

                        oslovení tří dodavatelů e-mailovou zprávou

                        zveřejnění výzvy na webových stránkách sdružení

Termín vyhlášení výběrového řízení:

                        3. 9. 2009

Termín ukončení přijímání nabídek:

                        18.9.2009

Způsob podání nabídky:

                        Písemně poštou na uvedenou adresu zadavatele.

                        Obálku se zaslanou nabídkou označte zřetelně:

                        NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ  ŘÍZENÍ

Další informace a konzultace:

                        Jiří Pokorný, manažer projektu, 234 621 256, 604 674 841,

 

Bližší charakteristika požadovaných služeb:

           

            Folklorní sdružení získalo od Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod podporu projektu „Folklorní kaleidoskop jižní Moravy a Vysočiny“. Produkty tohoto projektu jsou mimo jiné dva samostatné katalogy, propagující folklorní festivaly a další jevy tradiční lidové kultury v obou krajích. Obsahem by měly být dále lidové zvyky a obyčeje, skanzeny a památky lidové architektury, etnografické sbírky muzeí, ukázky lidových krojů, profily několika nejznámějších folklorních souborů, ukázky přípravy pokrmů lidové gastronomie a další. Předmětem zakázky je grafické zpracování dodaných podkladů dvou samostatných katalogů v rozsahu 100 resp. 120 stran. Katalogy budou zpracovány ve formátu A5 v celobarevné podobě v dvojjazyčné verzi. 30 – 40% obsahu budou tvořit fotografie. Textové podklady a fotografie budou dodány v elektronické podobě a požadavkem je zpracování kompletního grafického návrhu pro tisk.

            Dodavatel předloží do výběrového řízení vzorky svých projektů obdobného charakteru a uvede seznam dosud zpracovaných projektů. Předloží oprávnění – živnostenský list a případné další dokumenty (výpis z Obchodního rejstříku, ne starší než 90 dnů, je-li v něm dodavatel zapsán), které ho opravňují ke zpracování grafických návrhů pro tisk. Předloží cenovou nabídku za zhotovení celé zakázky bez DPH a návrh smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. V cenové nabídce uvede předpokládanou průměrnou cenu bez DPH za zpracování jedné strany A5 katalogu.

Výběrové řízení se řídí ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a Příručky pro žadatele a příjemce ROP NUTS 2 Jihovýchod ze dne 12.12. 2007 číslo verze 1.3. Jediným kritériem výběru dodavatele bude nejnižší nabídková cena. O výsledku výběrového řízení bude uchazeč informován e-mailovou zprávou.

Upozorňujeme, že dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tento závazek dodavatele musí být obsažen v návrhu smlouvy.

S vybraným uchazečem bude uzavřena smlouva o realizaci dodávky. Před podpisem smlouvy bude dokumentace výběrového řízení odeslána k povinné kontrole Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod. Dodávka bude uhrazena na základě fakturace. Výše nabídkové ceny může být  překročena jen na základě písemného dodatku uzavřené smlouvy.

 

 

 

                                                                                  Zdeněk Pšenica

                                                                   předseda Folklorního sdružení ČR

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop