English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Jarní jednání výboru Folklorního sdružení ČR

Jarní jednání výboru Folklorního sdružení ČR

4.5.2011

Jarní jednání výboru Folklorního sdružení ČR

Ve dnech 29. a 30. dubna 2011 se v Praze uskutečnilo jednání výboru Folklorního sdružení ČR za účasti předsedů regionálních folklorních sdružení. Významným tématem jednání byla ekonomika. Výbor schválil vyrovnaný výsledek hospodaření za rok 2010 a rozpočet na rok 2011. Schválil také složení grantových komisí, které budou posuzovat žádosti souborů o dotace na rok 2011 na letní tábory, krátkodobé akce a víkendová soustředění a na krojové vybavení.

Komise budou jednat 20.5. v Praze a 24.5. v Brně, právo zúčastnit se jednání mají všichni předsedové regionálních folklorních sdružení.

Na základě analýzy, předložené Vlastimilem Fabišikem, projednal výbor současný stav a perspektivy regionálních nesoutěžních přehlídek Prameny. Tato forma setkávání souborů přináší v řadě regionů pozitivní výsledky, jinde však jejich efektivnost poklesla a jsou upřednostňovány formy jiné. Výbor je toho názoru, že Prameny neztratily na svém významu pro rozvoj regionů a celé organizace. Úspěšné jsou zejména ve spojení s folklorními festivaly jako jeden z jejich programů. Po neúspěšném záměru prezentovat nejlepší soubory na MFF ve Strážnici je třeba hledat pro soubory novou motivaci, kterou by mohla být účast na MFF Pražský jarmark.

Výbor se shodl na názoru, že 20. výročím FoS ČR by nemělo skončit oceňování významných osobností a kolektivů. Členské subjekty budou vyzvány dopisem předsedy k předkládání návrhů na oceňování dalších, návrhy budou přijímány do 30.6. 2011. O způsobu ocenění rozhodne výbor.

Výbor přijal informace o činnosti předsedy, předsednictva a sekretariátu v uplynulém období, o zahraničních aktivitách sdružení, o přípravách majoritních akcí a další. Schválil návrh na novelizaci smlouvy o spolupráci mezi FoS ČR a Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici, záměr přípravy programu FoS ČR pro MFF Strážnice 2011 a další.

Jednání výboru se tentokrát zúčastnilo 7 předsedů (ze 16) regionálních folklorních sdruženínebo jejich zástupců. Výbor je toho názoru, že některá regionální sdružení nevyužívají možnosti oboustranného předávání informací mezi výborem a členskými soubory. Výbor vyzývá regionální folklorní sdružení, aby zvážila možnosti účasti na těchto jednáních (2x ročně) a prezentace zájmů členských folklorních souborů na celostátní úrovni.

Jiří Pokorný

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop