English version

Ján Tazberík 60

3.3.2010

PhDr. Ján Tazberik, generální ředitel Národného osvetového centra v Bratislavě, který se významně mnoho let podílí na rozvoji vzájemné spolupráce mezi Národním osvětovým centrem a Folklorním sdružením ČR, si dnes připomíná životní jubileum - 60 let. Předseda FoS ČR Zdeněk Pšenica mu jménem Sdružení popřál do dalších let pevné zdraví a mnoho nových úspěchů v tvůrčí práci i osobním životě.


Ján Tazberík v rokoch 1971 – 1976 študoval filozofiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdií sa postupne koncentroval na problémy estetiky, vied o umení a kulturológie.

V rokoch 1977 – 1980 pôsobil na Katedre estetiky FiF UK ako interný vedecký ašpirant a v rokoch 1984 – 1985 ako odborný asistent. Špecializoval sa na kulturológiu a jej axiologické otázky, problematiku kultúrnych hodnôt. V roku 1982 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu Filozofické otázky estetického vnímania, do roku 1988 pedagogicky pôsobil na FiF UK v rámci postgraduálneho štúdia.

V rokoch 1980 – 1984 bol vedeckým pracovníkom vo Výskumnom ústave kultúry, v rokoch 1985 – 1991 pracoval v Literárnovednom ústave SAV v Bratislave, od roku 1990 v Ústave slovenskej literatúry SAV Na tomto pôsobisku sa špecializoval na otázky literárnej estetiky, teórie literatúry a literárnej kritiky.

 

V roku 1993 začal pracovať v Národnom osvetovom centre ako analyticko-výskumný pracovník, v rokoch 1994 – 1995 bol generálnym riaditeľom, od roku 1995 bol ústredným metodikom a od roku 1998 doteraz znova pôsobí vo funkcii generálneho riaditeľa.

 

Národné osvetové centrum je národná kultúrna ustanovizeň. Ako vrcholná štátna inštitúcia pôsobí okrem kultúry v oblasti osvetovej, informačnej, vedeckovýskumnej, vzdelávacej a dokumentačnej. Základným poslaním Národného osvetového centra je zabezpečovať, budovať, ochraňovať a napomáhať duchovný rozvoj občanov a živej neprofesionálnej kultúry ako súčasti nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku. Národné osvetové centrum pripravuje a realizuje i projekty vyplývajúce z kultúrnych dohôd s inými štátmi. Ako vrcholový manažér organizácie (generálny riaditeľ) sa Ján Tazberik venuje riadiacej, strategicko-koncepčnej činnosti, modelovaniu, koordinácii a vrcholovému manažmentu projektového riadenia.

Dlhodobo sa venuje problematike kultúrnej politiky štátu a otázkam analýz, stratégie a modelovania rozvoja neprofesionálnej kultúry, miestnej a regionálnej kultúry (Koncepcia rozvoja miestnej a regionálnej kultúry).

Ako básnik debutoval zbierkou Pramene svetla (1977), po nej nasledovala zbierka Rozpätie jasu (1983). Pre básne zo zbierky Interpunkcia svetla (1990) je príznačná kultivovaná básnická výpoveď s vedomím  zodpovednosti básnika za vlastný i spoločenský osud.

 Je autorom desiatok odborných štúdií a článkov, spolu s profesorom Vladimírom Brožíkom napísal monografiu Dialektika kultúry (1988). Ako kritik recenzuje súčasnú slovenskú literatúru (asi 60 recenzií kníh).Bol jedným zo signatárov výzvy Otvoreného fóra Zachráňme kultúru (1996), ktorú vydalo Združenie divadelníkov na Slovensku ako reakciu na dianie v kultúre v rokoch 1995 a 1996.

 

Zdroj - měsíčník FOLKLOR

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop