English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Základní dokumenty > FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014

FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014

2.3.2014

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA: Nestátní nezisková organizace (založená v r. 1990), spoluzakladatel České rady dětí a mládeže.

ČLENSKÁ ZÁKLADNA: Dominantní princip kolektivního členství − celkem 412 folklorních souborů (celkem více než 14.000 osob), dále 65 folklorních festivalů a slavností a více než 100 individuálních členů; téměř 80 % členské základny tvoří děti a mládež ve věku do 25 let.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Celkem 16 regionálních folklorních sdružení ve všech hlavních národopisných oblastech České republiky.

HLAVNÍ POSLÁNÍ: Obhajoba a prosazování zájmů a oprávněných požadavků svých kolektivní i individuálních členů v celostátním a regionálním měřítku; systémově cílená komunikace s představiteli Vlády ČR, jednotlivých ministerstev, Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, resp. s více než 120 státními organizacemi, sdruženími, spolky, kulturními, sportovními a vzdělávacími zařízeními; úzká součinnost s  hejtmany všech 14 krajů a jejich samosprávnými orgány, včetně primátorů a starostů 120 obcí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

VYDAVATELSKÁ ČINNOST: Obsahově zaměřena na propagaci tradiční lidové kultury všech tzv. „živých i neživých“ etnografických regionů ČR; tiskoviny – časopis FOLKLOR (od roku 1990 / str. 40, jednorázový náklad 12 000 ks, celobarevný měsíčník ), Kalendář folklorních akcí (1992 / str. 200, jednorázový náklad. 5000 ks), Přehled folklorních festivalů (1996 / leták−skládačka, jednorázový náklad 80 000 ks), merkantilní tisky k majoritním akcím (bulletiny, plakáty, letáky, kalendáříky, apod., úhrnný náklad cca 40−50 000 ks) a další účelové příležitostní tiskoviny; za 25 let existence FoS ČR vydáno celkem 54 knižních titulů o tradiční lidové kultuře v ČR, na dalších 27 publikacích finanční podíl.

!!! FOLKLOR SPECIÁL: Unikátní vydání souhrnu rozhovorů s V.I.P. představiteli státní, legislativní, výkonné moci i krajských a obecních samospráv (předsedové vlád, obou komor Parlamentu ČR, ministři, hejtmani všech 14 samosprávných krajů a další osobnosti), které časopis FOLKLOR publikoval v průběhu let 2009−2013; str. 96, náklad 15 000 ks.

ELEKTRONICKÁ MÉDIA: Provozování vlastních webových stránekwww.folklornisdruzeni.cz, dále webů www.fkaleidoskop (Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina) a www.facebook.com/FOLKLOR.CR.

Realizováno téměř 200 multimediálních projektů a několik CD nosičů se záznamy významných folklorních festivalů, slavností a dalších akcí lidové kultury;

VELETRŽNÍ PREZENTACE: Aktivní účast na veletrzích cestovního ruchu v ČR (RegionTour Brno, Holiday World Praha) a v SR (SlovakiaTour Bratislava); ve spolupráci s CzechTourismem systémová prezentace folklorního života v Čechách, na Moravě a ve Slezskýma; pestrá nabídka folklorních festivalů a slavností v daném roce, včetně nejrůznějších aktivit folklorních souborů v oblasti lidové kultury.

VÝSTAVNÍ EXPOZICE: V roce 2008 zpracována první jazyková verze z celkových pětí verzí (česko-ruská, česko-anglická, anglicko-španělská, česko-čínská, a česko-portugalská) výstavní expozie /14 velkoplošných roll-up) „Česká republika – folklorní velmoc v srdci Evropy“; v období uplynulých šesti let instalace expozice v pěti zemích světa (Slovensko, Egypt, Rusko, Švédsko, Mexiko) a desítkách měst ČR.

MAJORITNÍ AKCE: Celostátní soutěže dětských zpěváků lidových písní Zpěváček ve Velkých Losinách (od roku 1994), Mezinárodní festival dětských folklorních souborů Písní a tance v Luhačovicích (1993), Mezinárodní folklorní festivalu Pražský jarmark (2003), Národní krojový ples v Praze (1998) a Mezinárodních koncertů Zpěváček – Slávik (střídavě v Praze a na Slovensku od 2001).

ČLENSTVÍ V MEZINÁRODNÍCH ORGABNIZACÍCH:CE: Řádný člene CIOFF (pořadatelů folklorních festivalů), IOV (organizace lidového umění) a IGF (národní folklorní organizace); na bázi vzájemné spolupráce s mezinárodními organizacemi propagace domácího folkloru v zahraničí a zajišťování účasti našich folklorních souborů na festivalech v zahraničí a obráceně; různé formy spolupráce s127 zeměmi světa a se 43 zastoupeními jiných zemí v Praze.

ZAHRANIČNÍ SOUBORY V ČR: Na festivaly do ČR každoročně přijíždí na 250 souborů ze zahraničí a zhruba stejný počet našich souborů reprezentuje ČR na zahraničních festivalech.

FINANCE: Sdružení získává prostředky na svoji činnost z členských příspěvků, grantových řízení ministerstev, krajů, měst a nadací, z propagace a darů z ekonomické sféry. Členské příspěvky pro děti do 15 let činí ročně Kč 50,-, což umožňuje i zapojení dětí z ekonomicky slabých rodin. Většina folklorních festivalů je přístupná zdarma. V posledních letech se v činnosti sdružení výrazně projevil úbytek státních dotací a příspěvků sponzorů. Sdružení obtížně získává zejména prostředky na provoz a mzdy zaměstnanců ústředí. Při snižování prostředků a rostoucích cenách se rozsah činnosti neomezuje, ale dále narůstá.

 

©

Folklorní sdružení ČR

 

Praha, únor 2014

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop