English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Výbor FoS ČR -OTEVŘENÝ DOPIS ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ

Výbor FoS ČR -OTEVŘENÝ DOPIS ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ

12.12.2014

Vážení členové Folklorního sdružení České republiky!
Členové výboru Folklorního sdružení České republiky v souladu se Stanovami FoS ČR § 5, odst. 2), písm. a) na svém jednání dne 8. listopadu 2014 jednomyslně rozhodli o podánínávrhu na insolvenční řízení u Městského soudu v Praze, a to k 20. listopadu 2014. Učinili tak na základě nových, pro řadu členů výboru neznámých informací předsedy FoS ČR Zdenka Pšenici o dlouhodobě kritické ekonomické situaci, která vyvrcholila v průběhu druhého pololetí letošního roku totální neschopností sdružení dostát svým finančním závazkům vůči věřitelům i zaměstnancům.

Z podaných informací vyplynulo, že sdružení se s finančními problémy potýkalo de facto

od počátku své existence. Základní pilíře profinancovávání činnosti v daném kalendářním

roce tvořily členské příspěvky, dotace ze státního rozpočtu a příjmy od donátorských

subjektů. Do vážných problémů se sdružení začalo dostávat s nástupem všeobecné

hospodářské krize v roce 2008 a zejména pak v roce 2012, kdy Ministerstvo školství, mládeže

a tělovýchovy ČR velmi neočekávaně snížilo FoS ČR pravidelnou roční dotaci o 45

procent(!). Na celkovém propadu hospodaření sdružení se rovněž podepsalo postupné

omezování finančních zdrojů generovaných členskými příspěvky a finančními dary.

 Výbor Folklorního sdružení ČR se sice snažilo na nepříznivý ekonomický vývoj reagovat

různými úspornými a systémovými opatřeními, ale ta byla – jak se z hlediska delšího

časového horizontu ukázalo – neefektivní, resp. nedostatečná. Do celkového hospodaření

sdružení se tak zcela zákonitě promítla neschopnost vedení reagovat na negativní vývojové

trendy v ekonomickém a finančním prostředí společnosti, které v uplynulém období ohrozily

existenci nejen FoS ČR, ale i řady dalších domácích nestátních neziskových organizací. Navíc

členům výboru neposkytlo vedení konkrétní informace týkající se hospodaření v roce 2013 a následně

pak ani v letošním roce. Důvodem byly obavy z denunciace osob zodpovědných za hospodaření

sdružení, včetně možné bezbřehé medializace, která by problém nejen nikterak neřešila, ale

přímo by ohrozila v té době nadějná jednání na získání finančních prostředků od soukromých

investorů.

Jako lichá se však ve všech daných souvislostech jeví možnost vyvádění prostředků ze

sdružení ve prospěch jiných právnických či fyzických subjektů.

 Podání návrhu na insolvenční řízení neznamená likvidaci sdružení, jeho smyslem je

především ochrana před věřiteli a vytvoření podmínek pro možná řešení situace. Bohužel však

není možné, aby Folklorní sdružení ČR od 1. ledna 2015 garantovalo některé dosud platné

výhody členství. Týká se to především společného řešení autorských práv prostřednictvím

smluv FoS ČR s Ochranným svazem autorským, které k uvedenému termínu přestávají platit.

Nebude možné garantovat úrazové pojištění členů a pojištění odpovědnosti vedoucích a ředitelů

festivalů. Sdružení rovněž nebude mít možnosti celostátní a zahraniční propagace členských

souborů a festivalů. K výraznému omezení dojde také v pomoci ve zprostředkování

zahraničních výměn a komunikace.

 Výbor vyzývá všechny členy Folklorního sdružení ČR, aby i v těchto složitých

podmínkách pokračovali ve své činnosti. Vyzývá regionální folklorní sdružení, která jsou

samostatnými, tzv. konsorciálními členskými subjekty FoS ČR, aby v rozsahu svých možností

převzala funkci koordinátora součinnosti mezi folklorními soubory a festivaly.

 Přes podání návrhu na insolvenční řízení výbor Folklorního sdružení ČR nepřestává

podnikat kroky, které by mohly zánik sdružení odvrátit. O dalších výsledcích jednání bude

informovat členskou základnu i širokou veřejnost.

V Praze dne 21.11. 2014

Za výbor Folklorního sdružení ČR:

Zdeněk Pšenica, v . r.

 

                                                                 předseda

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop