English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Činnost Folklorního sdružení ČR oceněna Vlajkou identity IGF

Činnost Folklorního sdružení ČR oceněna Vlajkou identity IGF

8.2.2009

Foto Jiřina Vrbová - DTAFoto Jiřina Vrbová - DTA
Foto Jiřina Vrbová - DTA
Foto Jiřina Vrbová - DTAFoto Jiřina Vrbová - DTA
Foto Jiřina Vrbová - DTA
Foto Jiří Janda
Foto Jiří Janda
Foto Jiří Janda
Foto Jiří Janda
Foto Jiří Janda
Foto Jiří Janda
Foto Jiří Janda
Foto Jiří Janda

Praha, 8. února 2009 – Slavnostním předáním „Vlajky identity“ Mezinárodní unie folklorních sdružení (IGF) Folklornímu sdružení ČR byla v Praze ukončena dvoudenní konference IGF. V průběhu dvoudenního jednání, kterého se zúčastnili zástupci členských organizací folklorních sdružení z Itálie, Francie, Kypru, Turecka, Litvy, Lotyšska, Estonska, Gruzie, Ruska, Švýcarska, Rakouska, Slovenska, Rumunska, Irska, Maďarska, Srbska, Polska, Chorvatska a Česka, se na čtyři desítky osobností zaměřilo na otázky koordinace a dalšího rozvoje spolupráce folklorních souborů, organizací a institucí evropského kontinentu s lidovými kulturami jiných světadílů.

Jak ve svém hlavním referátu zdůraznil prezident IGF Lillo Alessandro z Itálie, „ve folkloru nejsou chudí a bohatí, nejsou bílí a černí, nejsou první a poslední – všichni jsou na stejné úrovni, všechny kulturní „vzorce“ a náboženství přítomná ve folkloru jsou uznávána a plně respektována. Zvýšení kulturních výměn je nutno považovat za nutný cíl pro poznání vlastní identity, pro dosažení stále větší solidarity mezi národy. IGF je dnes zastoupena nejen v Evropě, ale už i v Africe, Asii a Americe. V době svého vzniku, v roce 1953 spojoval pouze folklorní sdružení tří zemí - Francie, Itálie a Belgie, dnes však už zastupuje 40 zemí! Naše unie se může pochlubit takovým akcemi, jakou byl Světový folklorní kongres v Portugalsku či řada dalších kongresů v Rumunsku, Maďarsku, Itálii a dalších zemích.

Folklorních souborů ve světě neustále přibývá, dále udržují a rozvíjejí autentické tradice jednotlivých oblastí či regionů, jenž přinášejí lidem skutečnou hrdost na to, že jsou opatrovníci nesmírného kulturního bohatství.“

Velký zájem a pozornost vyvolalo na konferenci vystoupení generálního tajemníka Italské federace lidových tradic (F. I. T. P.) Franca Megny, zaměřené na problematiku ochrany kulturní identity v podmínkách Evropské unie. Podle jeho slov zasluhují nejrůznější kulturní projekty „Štrasburgu a Bruselu“ uznání a ocenění, protože kladou důraz na zachování identity jednotlivých kultur evropského kontinentu, coby základu pro probuzení a sdílení identity „evropeismu“ jako protiváhy „amerického mýtu“.

V diskusi vystoupila řada představitelů členských organizací IGF s nejrůznějšími informacemi o své současné činnosti, resp. s návrhy na rozšíření další spolupráce v rámci jednotlivých folklorních festivalů připravovaných v letošním roce.

Na závěr konference předal Lillo Alessandro předsedovi FoS ČR Zdeňku Pšenicovi „Vlajku identity“. IGF tímto způsobem ocenila přínos českého folkloru i jeho představitelů k posilování identity lidové kultury Čech, Moravy a Slezska v podmínkách mnohokulturní Evropy bez hranic, i ke zvyšování prestiže IGF jako reprezentativní organizace obahující a prosazující požadavky svých členských organizací na mezinárodní úrovni, resp. vůči nadnárodním institucím EU i dalším státům světa.


(red)

 

 

 

The Folklore Association of the Czech Republic receives the IGF Flag of Identity in recognition of its activities

Prague, 8 February 2009 – With the ceremonial bestowal of the "Flag of Identity" of the IGF (International Union of Folk Associations) on the Folklore Association of the Czech Republic concluded the IGF Conference in Prague, which was attended by representatives of  the member organizations of folk associations from Italy, France, Cyprus, Turkey, Lithuania, Latvia, Georgia, Russia, Switerland, Bulgaria, Slovakia, Rumania, Ireland, Hungary, Serbia, and the Czech Republic. During the two-day proceedings, about three dozen important figures from the world of folklore focused on issues of coordination and further development of cooperation of European folklore groups, organizations, and institutions with the folk cultures of the other continents.

"In folklore there are no poor and rich, no black and white, no winners and loosers", stressed the President of the IGF, Mr Lillo Alessandro from Italy, in his main intervention. "We are all equal. All cultural patterns or religions are recognized and fully respected in folklore. Increased cultural interchange should be considered as a necessary goal for the understanding of one's own identity and for attaining a greater solidarity among nations. At the time of its foundation, in 1949, IGF included folklore associations of only three countries – France, Italy, and Belgium. Today it represents forty countries not only in Europe, but also in Africa, Asia, and America. Our union may be proud of having organized such events as the World Congress of Folklore in Portugal and a number of similar congresses in Rumania, Hungary, Italy, and other countries. Folk ensembles are on the rise worldwide. They continue preserving and developing the authentic traditions of various ethnographic regions, which makes them proud of being guardians of an immense cultural heritage."

Another intervention that was received with great interest by the audience was that of the secretary general of the Federation of Italian Popular Traditions (Federazione
Italiana Tradizioni Popolari), Mr Franco Megna, dealing with the protection of cultural identity within the European Union. A number of cultural projects developed "from Strassbourg to Brussels" deserve recognition, said Mr Megna, for emphasizing the preservation of the various cultures of the European continent as a basis for the awakening and sharing of a europeism able to counterbalance myths that are not ours, such as the American myth.

A discussion followed in which several representatives of the member organizations of the IGF informed the audience of their activities and put forward proposals aimed at widening the cooperation within the forthcoming 2009 season of folklore festivals.

At the close of the conference, Mr Lillo Alessandro handed over the IGF "Flag of Identity" to Mr Zdeněk Pšenica, President of of the Folklore Association of the Czech Republic. In this way the IGF appraised the efforts of Czech folklore and its representatives for strengthening  the identity of Czech, Moravian, and Silesian folk culture within a multicultural Europe without frontiers and thus helping to increase the prestige of IGF as a representative union defending the demands of its member organizations on an international level.

(red)

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop